Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 5

-  реалізації планів для оцінки можливих результатів і їхнього відхилення від планових показників.

Для передбачення майбутнього підприємства використовують певні типи прогнозування:

1 Прогнозування, засноване на творчому баченні майбутнього і суб'єктивних знаннях прогнозиста, його інтуїції. Часто такі прогнози являють собою літературний опис передбачуваного майбутнього і є непоганим доповненням до зважених і обґрунтованих кількісних прогнозів.

2 Пошукове прогнозування – спосіб наукового прогнозування від сьогоднішнього до майбутнього. Прогнозування починають, спираючись на наявну нинішню інформацію, поступово проникаючи в майбутнє. Існують два підходи до пошукового прогнозування: екстраполяційний і альтернативний (складається кілька варіантів прогнозів з урахуванням можливих змін зовнішнього середовища, кожний з варіантів лягає в основу побудови сценарію майбутнього).

3 Нормативне прогнозування – припускає визначення узагальнених цілей і стратегічних орієнтирів на майбутнє з подальшим оцінюванням розвитку підприємства, виходячи з цих цілей.

До сучасних методів прогнозування відносяться:

-  експертні (метод “мозгової атаки”, метод Дельфі, метод складання сценаріїв);

-  формалізовані (метод екстраполяції трендів).

Список літератури для поглибленого вивчення теми

1 Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1982.

2 Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000.

3 Соболев Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: Учебное пособие – Х:ООО "Олант" , 2002.

2 СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Основи розробки стратегічного плану діяльності підприємства

Планування коротко- і довгострокових стратегічних цілей, а також тих кроків і дій, що будуть здійснюватися для досягнення кінцевих результатів – все це разом складає стратегічний план діяльності підприємства.

Стратегія та стратегічний план - це різні поняття. Якщо стратегія - це концепція розвитку підприємства, то стратегічний план є інструментом реалізації даної концепції.

Стратегічний план – це інструмент установлення, документального оформлення і впровадження в поточну діяльність елементів стратегії підприємства.

Стратегічний план підприємства має кілька зрізів:

1 Часовий - передбачає існування в його структурі довгострокових і поточних (тактичних) планів, проектів і програм, що за термінами можуть бути більш-менш тривалішими, ніж стратегічний.

2 Функціональний - визначає напрямки і темпи розвитку окремих функціональних підсистем підприємства.

3 Ресурсний - визначає потреби та можливості забезпечення окремими видами ресурсів.

4 Виконавчий - вказує на коло притягнутих до реалізації стратегічних заходів ланок та окремих виконавців, що дає можливість створити адресну систему стимулювання.

Існує три основних підходи до формування стратегічного плану.

1 Планування “від досягнутого” спрямоване на досягнення низки бажаних і у цілому реальних цілей. Точкою відліку є поточне положення підприємства, а сам підхід орієнтований на збереження статус-кво (стабільності, рівноваги). Зміни стратегії або організаційної структури розглядаються як небажані, оскільки ці зміни можуть розбалансувати механізм функціонування фірми. Кардинальні заходи щодо поліпшення систем загального управління, планування, пошуку та аналізу інформації не стимулюються.

При використанні підходу «від досягнутого» мінімізуються витрати на формування та підтримку реалізації стратегії.

2 Оптимізаційний план, як правило, формується в межах раціонального підходу і спирається на використання економіко-математичних методів і моделей з метою ефективного використання ресурсів і досягнення:

1)  максимізації прибутку та рентабельності сукупних активів і власного капіталу підприємства;