Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 17

Фактор

Оцінка (0...10 балів)

СК1

СК2

СК3

СК4

Компанія „N”

Сі

Сі – мах СКіj

1 Прибутковість

4

6

5

7

8

2 Репутація (імідж)

5

7

5

6

7

3 Продуктивність

5

7

6

8

8

4 Продукція

5

5

6

7

4

5 Фінансові ресурси

5

5

6

7

6

6 Виробничі потужності

6

8

6

9

7

7 НДДКР та інновації

6

8

8

7

5

8 Організаційна структура

6

5

4

6

7

9 Трудові ресурси

4

6

7

8

9

10 Соціальна відповідальність

7

5

8

10

6

Конкурентна сила

Сабс

Звичайна оцінка конкурентної сили (Сзв) компанії „N” визначається як сума балів (∑Сі) по всіх факторах, обраних для аналізу. Порівняння звичайної оцінки конкурентної сили даного підприємства зі звичайними оцінка конкурентної сили його конкурентів дає можливість визначити, яку позицію на ринку займає дане підприємство (є лідером Сі > max  СКіj, належить до провідних підприємств Сі = max СКіj, займає середню позицію    Сі < max СКіj, не є конкурентноздатним Сі << max СКіj).

Для визначення співвідношення слабких і сильних сторін підприємства використовується показник абсолютної конкурентної сили (Сабс), що визначається по формулі (5.3):

Сабс= ∑ (Сі - max  СКіj );    j = 1,2,...,m,                    (5.3)

де Сі - оцінка і-го фактору конкурентної сили (слабості) для підприємства, що досліджується;

      СКіj  - оцінка і-го фактору конкурентної сили (слабості) для     j-го конкурента;

      m - кількість конкурентів;

      n - кількість факторів, обраних для аналізу.

Якщо Сабс > 0, то переважають сильні сторони підприємства (С>Cл). Якщо Сабс < 0, то переважають слабкі сторони підприємства (Сл > С).

Застосування оцінки абсолютної конкурентної сили досліджуваного підприємства необхідно у випадках, коли            Сі=max СКіj та Сі<max СКіj, коли неможливо остаточно визначити, яку позицію відносно ідеального підприємства займає досліджуване підприємство.

Для проведення позиціювання та визначення необхідної стратегії на основі проведеного аналізу співвідношення зовнішніх можливостей і погроз, а також співвідношення внутрішніх сильних і слабких сторін будується матриця SWOT (рис. 5.2).

Список літератури для поглибленого вивчення теми

1 Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000.

2 Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навчальний посібник : Видання 2-ге доповнене - Львів: "Навч-ний світ-2000"; Альтаір-2002, 2003.

3 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

4 Экономическая стратегия фирмы / Под ред А.Г. Градова- СПб.: Спец лит., 1995 (перевид. в 2000, 2001).


В.О. Мельник, І.Л. Плєтникова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Конспект лекцій

з дисципліни

“Стратегія підприємства”

Частина 1

Відповідальний за випуск    Мельник В.О.

Редактор

 


Підписано до друку

Формат паперу                      . Папір писальний.

Умовн.-друк.арк. 2,0. Обл.-вид.арк.    .

Замовлення №        . Тираж 200. Ціна

 


Видавництво УкрДАЗТу, свідоцтво ДК № 112 від 06.07.2000 р.

Друкарня УкрДАЗТу,

61050, Харків – 50, пл. Фейєрбаха, 7