Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 16

Для проведення SWOT-аналізу в частині, що стосується ідентифікації та аналізу зовнішніх можливостей і погроз, використовуються прийоми ранжирування та імовірнісної оцінки факторів.

Найпростіший метод полягає у виборі тільки "парних" факторів можливостей і погроз (наприклад, зростання грошових доходів населення для підприємства – це можливість, зниження грошових доходів населення - це погроза).

Аналіз співвідношення можливостей і погроз виконується за формою таблиці 5.1.

У графи “Фактори” відповідних частин таблиці попарно вносяться можливості та погрози.

Таблиця 5.1 - Оцінка зовнішніх можливостей і погроз компанії „N”

Зовнішні можливості (М)

Зовнішні погрози (З)

Фактори

Мi

РМі

Мi * РМі

Фактори

Зi

РЗі

Зi * РЗі

1

1

2

2

3

3

...

...

n

n

Усього

М

Усього

З

Потім визначається: 1) оцінки важливості (Мi, Зi) і 2) імовірності (РМі, РЗі) виникнення наведених факторів, з огляду на сучасні умови господарювання, у яких працює підприємство.

1 Для кожного з n факторів по 10-бальній шкалі вибирається певна оцінка, якою виміряється ступінь важливості факторів для діяльності компанії: Мi та Зi для можливостей і погроз відповідно, де i – номер фактору. При цьому необхідно виконати умову, що Мii. Тобто, якщо важливість i-ої можливості для підприємства оцінено в 2 бали, то відповідний i-ий фактор погрози теж повинен бути оцінений в 2 бали.

2 Для кожної пари можливостей і погроз визначаються ймовірності їх настання РМі та РЗі таким чином, щоб виконувалася умова РМіЗі=1. Тобто, якщо ймовірність реалізації i-ої можливості оцінено коефіцієнтом 0,7 (70 % зі      100 %, що представиться саме можливість), то ймовірність появи відповідної погрози повинно рівнятися 0,3 (30 % зі 100 %, що виникне навпаки погроза). Тоді 0,7 + 0,3 = 1.

Далі необхідно розрахувати загальні значення оцінок можливостей (М) і погроз (З) по всіх факторах і зрівняти їх між собою, щоб остаточно визначити позицію підприємства в матриці SWOT. Якщо показник погрози З перевищує показник можливостей М (З>М), то підприємство піддано дії погроз зі сторони зовнішнього середовища. Якщо навпаки М>З, підприємство може використовувати можливості для розвитку.

Загальна оцінка можливостей і погроз розраховується за формулами відповідно (5.1) та (5.2):

 М = ∑Мi  * РМі ;                                (5.1)

З = ∑ Зi* РЗі                                     (5.2)

Аналогічно може бути проведений зовнішній аналіз, коли фактори можливостей і погроз не є залежними (не є парними). Однак при цьому Мi ≠ Зi та РМіЗі ≠ 1.

Для проведення SWOT-аналізу в частині, що стосується ідентифікації та аналізу внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, використовується порівняльний аналіз між показниками конкурентноздатності підприємства, що аналізується, та його основних конкурентів.

Факторам, наведеним у таблиці 5.2 (дані фактори характеризують конкурентноздатність підприємств і визначають їх конкурентну силу Сзв), експертним методом по 10-бальній шкалі привласнюються значення як для досліджуваного підприємства, так і для його конкурентів.

Таблиця 5.2 - Визначення звичайної та абсолютної конкурентної сили компанії „N”