Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 14

Щоб не втратити переваги, створювані прогнозуванням, необхідно не тільки вдосконалювати прогнозування, але одночасно підвищувати готовність керівників ураховувати довгострокові прогнози, незважаючи на їхню певну розпливчастість і неповноту.

Список літератури для поглибленого вивчення теми

1 Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989.

2 Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия. Учебник для вузов.- Харьков.: ООО „Олант”, 2002.

3 Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000.

4 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

5 АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Функціональний аналіз підприємства

Внутрішнє середовище – сукупність факторів, що визначають процеси діяльності підприємства та формують його стратегічний потенціал. До факторів внутрішнього середовища відносяться: виробництво, маркетинг, фінанси, персонал, НДДКР та ін.

До основних факторів внутрішнього середовища та показників, що їх характеризують відносяться:

1 Виробництво:

-  розміри та потужності виробництва (масове, серійне, одиничне; завантаження виробничих потужностей, можливість економії на масштабах виробництва);

-  тип і вік устаткування (наявність устаткування універсального, спеціалізованого, сучасного або морально застарілого, нового або зношеного, потребуючого ремонту);

-  джерела постачання вхідних ресурсів (якісна сировина та матеріали, можливість поставки “точно в строк”, надійність постачальників);

-  тенденції продуктивності праці, фондовіддачі устаткування (росте або падає);

-  витрати на одиницю продукції (можливість зниження витрат на різних стадіях виробництва, можливість економії на масштабах виробництва);

-  рівень браку (контроль за якістю);

-  рентабельність продукції (конкурентноздатність продукції);

-  інноваційні можливості (наявність НДДКР);

-  інші.

2 Маркетинг:

-  номенклатура (асортимент) продукції (диверсифікованість виробництва);

-  розміри та частка ринку;

-  якість маркетингових досліджень (наскільки отримані результати досліджень відповідають реальним потребам ринку);

-  ефективність використання реклами;

-  організація продажів і сервісного обслуговування;

-  рентабельність продажів (відношення чистого прибутку до виторгу від реалізації продукції);

-  ціноутворення;

-  інші.

3 Фінанси:

-  структура активів та пасивів підприємства;

-  прибутковість власного капіталу;

-  джерела грошових надходжень;

-  показники балансу (ліквідність, платоспроможність і т.д.)

4 Персонал:

-  політика залучення та підбору кадрів (система цінностей організації стосовно потенційних працівників);

-  система стимулювання праці;

-  професійно-кваліфікаційна структура кадрів;

-  плинність кадрів;

-  поліпшення умов праці та охорони здоров'я.

Метою аналізу внутрішнього середовища підприємства є визначення сильних і слабких сторін його діяльності.

Сила – це те, у чому підприємство превстигло або якась особливість, що надає йому додаткові можливості. Сила може полягати в навичках, значному досвіді, особливих конкурентних можливостях, досягненнях, які дають підприємству переваги на ринку (наприклад, якісний товар, технологія, що зберігає ресурси, краще обслуговування клієнтів і т.п.).

Слабість – це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що йому не вдається (у порівнянні з іншими), або щось, що ставить його в несприятливе положення. До слабкої сторони підприємства можна віднести більш високу собівартість виробництва продукції стосовно конкурентів, погану збутову мережу, вузький асортимент випускаємої продукції тощо.

Слабка сторона залежно від того, наскільки вона важлива в конкурентній боротьбі, може зробити підприємство уразливим.