Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 11

Оцінку впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства визначають, використовуючи, як правило, методи складання профілю зовнішнього середовища та SWOT-аналізу (розглянуто в темі 5).

Виділяють наступні основні типи зовнішнього середовища:

1 Середовище, що змінюється, характеризується швидкими змінами факторів, які його формують. Це можуть бути технічні інновації, економічні зміни (зміна рівня інфляції), зміна законодавства, нововведення в політиці конкурентів тощо.

2 Вороже оточення створюється жорсткою конкуренцією, боротьбою за споживачів і ринки збуту. Таке середовище властиве, наприклад, автомобільному ринку США та країн Західної Європи, США і Японії.

3 Різноманітне оточення властиве глобальному бізнесу. Типовим прикладом глобального бізнесу є фірма McDonald's, що працює в багатьох країнах з різноманітними культурами та гастрономічними смаками споживачів. Це різноманітне оточення впливає на діяльність підприємства, на його політику впливу на споживачів.

4 Технічно складне середовище. У такому середовищі розвивається електроніка, обчислювальна техніка, телекомунікації, які вимагають складної інформації та висококваліфікованого обслуговуючого персоналу. Стратегія підприємства в технічно складній системі повинна бути орієнтована на інновації, тому що вироби в цьому випадку швидко застарівають.

Основними характеристиками зовнішнього середовища є складність, взаємопов'язаність його факторів, динамічність та невизначеність.

Під складністю зовнішнього середовища розуміється кількість факторів, на які виробнича система повинна реагувати з метою свого виживання, а також рівень варіації кожного фактору.

Взаємопов'язаність факторів - це рівень сили, з якою зміна одного фактору діє на інші фактори зовнішнього середовища.

Динамічність або рухливість середовища - це швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації.

Невизначеність середовища є функцією, що залежить від кількості інформації, яку має підприємство з приводу конкретного фактору зовнішнього середовища, а також функцією впевненості в точності інформації.

4.2 Аналіз галузі та конкуренції в ній

При аналізі загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній використовується набір прийомів, що дозволяє правильно оцінити умови галузі, що постійно змінюються, та визначити характер і рівень конкурентної боротьби в ній. Це дозволяє виробити стратегію, що відповідає загальній ситуації в галузі, і зробити висновки про її привабливість для вкладення коштів компанії.

Мета проведення аналізу загального положення в галузі та конкуренції в ній – одержати відповідь на 7 питань:

1 Які основні економічні показники, що характеризують галузь (розміри ринку галузі, стадія життєвого циклу галузі, число компаній у галузі, споживачі тощо)?

2 Які конкурентні сили діють у галузі і який ступінь їх впливу?

Професор Гарвардської школи бізнесу М. Портер довів, що стан конкуренції в галузі можна охарактеризувати п'ятьма конкурентними силами:

1)  суперництво між існуючими продавцями усередині галузі;

2)  спроби компаній з інших галузей завоювати покупців своїми товарами-субститутами (замінювачами);

3)  можливість появи нових конкурентів усередині галузі;

4)  здатність постачальників диктувати свої умови;

5)  здатність споживачів диктувати свої умови.

Із всіх п'яти конкурентних сил найбільший вплив чинить конкурентна боротьба між фірмами, що суперничають, які надають однотипні товари та послуги. Колективний вплив цих сил визначає характер конкурентної боротьби на даному ринку.

3 Що викликає зміни в структурі конкурентних сил у галузі та в навколишнім середовищі?

Ситуація в галузі змінюється, тому що сили, які діють у ній, змушують підприємства, що входять у галузь (конкуренти, споживачі або постачальники), змінювати свої дії. Сили, які впливають і визначають характер змін, називають рушійними силами.

4 Які компанії мають найбільш сильні / слабкі конкурентні позиції?