Теоретичні основи економічного аналізу. Сутність, мета та завдання економічного аналізу, страница 2

3. Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в управлінні виробництвом повинні відповідати певним вимогам (принципам) наведені у таблиці 1. 

          Таблиця 1 - Принципи аналізу та їх зміст господарської діяльності.

Принцип аналізу

Зміст принципів аналізу господарської діяльності

1

2

1

2

1 Базування на державному підході

Оцінюючи певні прояви економічного життя, потрібно враховувати їх відповідність державній, економічній, соціальній, екологічній, міжнародній політиці та законодавству.

2 Науковий характер

Базується на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховує вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовує досягнення науково-технічного прогресу і сучасного досвіду, найновіші методи економічних досліджень.

3 Комплексність аналізу

Кожен об’єкт, що вивчається розглядається як складна динамічна система, яка складається з низки елементів, певним способом пов’язаних між собою і зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об’єкта повинно здійснюватися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків, взаємозалежності та взаємопідпорядкованості його окремих елементів.

          Продовження таблиці 1

1

2

4 Забезпечення системного підходу

Потребує охоплення всіх ланок і всіх сторін діяльності та всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства.

5 Об’єктивність, конкретність, точність

Базується на достовірній, перевіреній інформації, яка реально відображає об’єктивну дійсність,  а висновки повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. З цієї вимоги випливає необхідність постійного удосконалення організації обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також методики аналізу з метою підвищення точності і достовірності його розрахунків. 

6 Дієвість аналізу

Повинен активно впливати на виробництво і його результати, своєчасно виявляючи недоліки, прорахунки, упущення в роботі та інформуючи про це керівництво підприємства. З цього принципу випливає необхідність практичного  використання матеріалів аналізу для управління підприємством, розробки конкретних заходів, обґрунтування, коригування і уточнення планових даних. По-іншому мета аналізу господарської діяльності не  досягається.

1

2

7 Плановість аналізу

Систематичне, а не випадкове проведення аналізу. З цієї вимоги випливає необхідність планування аналітичної роботи на підприємствах, розподілу обов’язків по її виконанню між виконавцями та контролю за її проведенням. 

8 Оперативність

Означає вміння швидко та чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення та впроваджувати їх у життя.

9 Ефективність

Затрати на проведення аналізу господарської діяльності підприємства повинні давати багатократний ефект (результати перевищують затрати).

4. Економічний аналіз - це   одна з важливіших з  функцій управління , яка забезпечує прийняття науково-обгрунтованих рішень. Місце  аналізу в системі управління можливо відобразити за допомогою схеми рис.1.4

 


   Ресурси                                                                                                 Продукція,

                                                                                                       послуги, ін.

Рис. 1.4 -  Місце економічного аналізу в системі управління

5. Економічний аналіз пов'язан з багатьма науками – у процесі аналізу як використовуються знання, отримані з базових дисциплін, так і результати аналізу використовують в інших дисциплінах (рис.1.5)

математика

економічна теорія

галузева економіка

планування та прогнозування

організація виробництва

економічний аналіз

інвестиційний менеджмент

технологія виробництва

маркетинг

статистика

управління виробництвом

бухгалтерський облік

фінанси

Рис. 1.5 - Зв’язок економічного аналізу з іншими науками