Східнослов'янська економічна думка: eкономіка в духовно-моральному і соціокультурному вимірі. Російське економічне диво. Джерела та парадокси, страница 10

Але Шарапов не тільки піддав критиці існуючу світову фінансову систему, але й запропонував конкретний проект створення незалежної національної фінансової системи в Росії, системи, яка повинна базуватися на абсолютних грошах і моральній державній владі, яка б управляла цією фінансовою системою. Для цього, стверджував автор, потрібно було відмовитися від нав'язаної Росії золотої валюти і перейти на паперові гроші, але при дотриманні відомих моральних умов.

Зокрема, царська влада повинна бути заснованою на твердих моральних засадах, бути абсолютно безкорисливою, висловлювати інтерес не панівного класу, а всього народу, і проводити чесну фінансову політику. Тоді Росія отримала б абсолютні гроші, купівельна спроможність яких не залежить від змін кон'юнктури світового ринку і яким населення так само, безумовно, довіряло б, як довіряє воно Царю. Самодержавна влада отримала б можливість, утримуючи в гармонії капітал, знання і працю, мати таке багатство, яке дозволило б не тільки позбутися від зовнішніх позик, але і відмовитися від стягнення податків з населення. Росія поклала б межу експансії паразитичного спекулятивного і лихварського капіталу, що прагне до світового панування. Грошова система, вся сукупність фінансових відносин в країні за системою, запропонованою Шараповим, була б незрівнянно ефективніше тієї колоніальної системи зовнішнього управління фінансами, яку обрали сучасні йому правителі Росії.

6 Основні економічні ідеї Д.І. Менделєєва

Значний внесок у розвиток теорії та практики національної економіки вніс вчений-енциклопедист Д.І. Менделєєв (1834-1907). Багато в чому завдяки його працям в кінці ХІХ – початку ХХ століття в Росії виникла економічна теорія, яка була незрівнянно вище західної політичної економії і ґрунтувалася на православному світогляді, враховувала національні особливості господарства, всебічний розвиток народного господарства країни. Його основні економічні ідеї в цілому висловлюють головні особливості економічної думки східнослов'янської економічної школи. Зупинимося на них детальніше.

Творча спадщина Д.І. Менделєєва становить зібрання творів з 25 томів. З них присвячені економіці такі праці, як «Толковый тариф, или исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом», «Заветные мысли», «К познанию России» [53, С.491-501].

Основні економічні ідеї Д.І. Менделєєва полягали в наступному [53, С.339; 3, С.491-501]. Так само як і С.Ф. Шарапов, Д.І. Менделєєв бачив згубність існуючого світового порядку в торгових і фінансових відносинах, коли більш розвинуті країни випускають кінцеву промислову продукцію і продають її за завищеними цінами менш розвиненим в промисловому відношенні країнам. А ті, у свою чергу, орієнтуються на продаж на світовому ринку сировинної продукції, на той час Росії, насамперед сільськогосподарської, але вже за заниженими цінами. Таким чином, здійснюється механізм перекачування ресурсів, зростає зовнішня заборгованість, країни відстають, втрачають свій золотий запас і не можуть випередити розвинені країни, а розрив між ними посилюється.

Включена до цього порядку Росія за час ліберальних реформ Олександра II мала величезне зростання зовнішньої заборгованості, негативне сальдо торговельного та платіжного балансу.

Щоб створити новий порядок і сильну, незалежну економіку, Д.І. Менделєєв запропонував систему перетворень народного господарства країни, яка багато в чому і була здійснена під час царювання вже іншого імператора – Олександра III, політика якого відповідала принципам цивілізаційної ідентичності.

Д.І. Менделєєв обґрунтовував необхідність комплексного розвитку народного господарства, промисловості. Під промисловим розвитком він розумів не тільки розвиток індустрії, але й транспорту, торгівлі, невиробничої сфери. На думку Менделєєва в Росії необхідно було, перш за все, розвивати важку, а не легку промисловість. І йти треба не по дорозі наздоганяючого розвитку, але розвиватися на основі самої передової технології з завданням «обійти, не наздоганяючи».