Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 9

Витрати на матеріали та інші витрати (таблиця 8) за даними статтями зводимо у виробничо-фінансовий план вагонного депо на рік в таблицю 9, графи 6 та 9.

2.2 Планування загальновиробничих витрат

Витрати на заробітну плату розраховані в плані по праці (таблиця 7 графа 11), заносять у виробничо-фінансовий план вантажного вагонного депо (таблиця 9 графа 3).

Відрахування на соціальне страхування визначається з загального річного фонду заробітної плати в розмірі 38,83% та заносимо у таблицю 9 графу 5.

До загальновиробничих витрат відноситься заробітна платня цехового персоналу і апарату управління депо, а також відрахування на соціальне страхування.

Крім розрахованого фонду заробітної плати за наданими вище статтями, результати яких необхідно внести у перший розділ таблиці 9, у контрольній роботі виконуємо розрахунки витрат за нижченаведеними статтями та зводимо у другий розділ таблиці 9.

По ст. 701 загальновиробничи витрати не плануються, враховується тільки фонд заробітної плати.

По ст. 702 плануємо витрати на підготовку кадрів із розрахунку 35 грн. на кожного робітника.

По ст. 706 плануємо витрати на вартість форменого одягу із розрахунку 20грн. на кожного робітника вагонного депо.

По ст. 708 плануємо витрати, пов’язані з технікою безпеки і виробничою санітарією у розмірі 1% від суми основних витрат.

По ст.718 планують витрати на винахідницьку та раціоналізаторську роботи в межах 40-60 грн. на одного робітника.

По ст.711 “Обслуговування виробничих будівель і споруд” на підставі звітних даних депо передбачити витрати по матеріалах для прибирання споруд від 1 до 20 тис.грн., на опалення – 90 тис.грн., на освітлення виробничих споруд – 300 тис.грн.

По ст.716 планують витрати на утримання внутрішнього транспорту. По цій статті передбачити витрати на матеріали у розмірі 5 тис.грн, паливо від 10 до 20 тис.грн., інші витрати від 5 до 10 тис.грн.

По ст.499 планують витрати на утримання об’єктів, що виробляють теплову енергію. Передбачають витрати на матеріали - 100 тис.грн., паливо - 200 тис.грн., електроенергію  - 20 тис.грн, інші – 55 тис.грн.

По ст.713 на поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентарю запланувати матеріали у розмірі не більш 5% від балансової вартості основних виробничих фондів.

По ст.712 на підставі звітних даних депо передбачити витрати на матеріали для роботи і ремонту обладнання 9,0 тис.грн., електроенергія – 800 тис.грн.

По ст.729 розраховується амортизація виробничих основних засобів (на повне відтворення), які безпосередньо використовуються в процесі виробництва на огляді і ремонті вагонів.

Норми амортизації встановлені до залишкової вартості кожної групи основних виробничих фондів на початок звітного періоду: 1-а група – 8%, 2-а група – 40%, 3-я група – 24% і 4-я група – 60%.

Розподілення основних виробничих фондів по групах прийняти у таких співвідношеннях: 1-а група – 20%, 2-а група – 10%, 3-я група – 62%, 4-я група – 8% від усіх фондів.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів надана в додатку таблиця А.1. По ст.726 планують витрати пов’язані з водопостачанням у розмірі 195 тис.грн.

По ст.733 планують інші витрати у розмірі 14 % від суми основних витрат.

2.3 Планування адміністративних витрат

Адміністративні витрати це загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Вони відносяться до витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (виконаного ремонту або технічного огляду).

До витрат апарату управління (адміністративні витрати) відносять витрати на оплату праці, відрядження і інші витрати (відрахування на соціальні потреби, матеріальні витрати, амортизація і відрахування в резерв на капітальний ремонт легкових автомобілів і гаражів для них і ін.).

Дані розрахунків для усіх експлуатаційних витрат по вагонному депо заносимо у таблицю 9. Загальна сума експлуатаційних витрат за всіма розділами і статтями вагонного депо заноситься у таблицю 9 графа 10 (разом витрат по вагонному депо).