Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

До складу економічного потенціалу підприємства входять трудовий (кадровий) та інноваційний потенціал. Без визначення їх змісту, структури, і значення для розвитку економічного потенціалу підприємства неможливо розробляти адекватні заходи по підвищенню ефективності використання економічного потенціалу підприємства і управління ним.

У даній частині опорного конспекту лекцій міститься тема 6 – “Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства”; тема 7 – “Інноваційний потенціал підприємства”, вивчивши які, студент отримає теоретичні знання з наукових підходів до визначення основних понять, складу і структури відповідних складових потенціалу підприємства, факторів їх формування, кількісної оцінки величини трудового та інноваційного потенціалу та способів управління ними.

Тема 6. Система управління формуванням і використанням

трудового потенціалу підприємства

План

1 Поняття і склад трудового (кадрового) потенціалу підприємства

2 Структура кадрового потенціалу підприємства

3 Фактори формування трудового потенціалу

4 Процес відтворення кадрового потенціалу

5 Оцінка кадрового потенціалу

6 Управління кадровим потенціалом

1 Поняття і склад трудового (кадрового) потенціалу підприємства

Постановка питання про оцінку кадрового потенціалу підприємства викликана необхідністю пошуку шляхів підвищення ефективності використання персоналу і його повної зайнятості на основі залучення в господарський оборот всіх інших економічних ресурсів підприємства - капіталу, інформації, природних ресурсів.

Одним із структурних елементів економічного потенціалу підприємства є кадровий потенціал. Кадровий потенціал у сучасній економічній науці розглядається як складна економічна категорія, дослідження якої вимагає комплексного і системного підходів. Категорія "кадровий потенціал" з'явилася в соціально-економічній літературі порівняно недавно. У ринковій економіці більше використовуються поняття "робоча сила", "людський капітал" і т.п. Поява категорії кадрового потенціалу пов’язана з інтенсифікаційними процесами в економіці, переходом від кількісних факторів росту до якісних. Можна виділити три основних підходи до визначення категорії кадрового потенціалу: ресурсний, політико-економічний і соціально-демографічний. Найбільше поширення одержав ресурсний підхід, відповідно до  якого кадровий потенціал сприймається як чисельність трудових ресурсів підприємства з обліком  їхніх якісних характеристик.

Ряд авторів пропонують розглядати кадровий потенціал як потенціал робочого часу персоналу підприємства, що володіє сукупністю кількісних і якісних корисних характеристик. Ці якості пропонується диференціювати на три групи: по-перше, - це якості, пов’язані зі здатністю і схильністю працівника до праці, - стан його здоров'я, витривалість, тип нервової системи і т.д., (ці якості відбивають його фізичний і психологічний потенціали); по-друге, - це обсяг загальних і спеціальних знань людини, його трудових навичок, умінь, що обумовлюють здатність до праці; по-третє, - це якісні показники, що характеризують рівень свідомості, відповідальності, соціальної зрілості, інтереси і потреби.

Систематизуючи різні підходи до визначення категорії   кадрового потенціалу, можна виділити ряд ключових моментів:

a) носієм кадрового потенціалу підприємства є економічно активне населення даної території з властивими йому демографічними, фізіологічними, професійно-кваліфікаційними й освітньо-культурними характеристиками;

б) формування кадрового потенціалу забезпечується відповідним набором соціальних, науково-технічних, природно-кліматичних, екологічних факторів, що склалися на даній території, а також системою економічних відносин, що відповідають даному етапу розвитку суспільства;

в) результатом реалізації кадрового потенціалу й одночасно критеріальним показником його оцінки є визначений набір споживчих вартостей, що може бути вироблений персоналом підприємства у відповідних соціально-економічних і науково-технічних умовах.

Звідси можна запропонувати визначення кадрового потенціалу підприємства як сукупної здатності виробничого персоналу забезпечити виробництво споживчих вартостей, що відповідають потребам ринку в конкретних економічних і науково-технічних умовах виробництва.

Конкретизуючи дане визначення, можна відзначити, що величина кадрового потенціалу підприємства буде залежати від:

а) кількості і якості трудових ресурсів, якими володіє підприємство на даний період часу;

б) сукупності умов, що забезпечують сприятливе середовище для формування і розвитку кадрового потенціалу (його кількісних і якісних характеристик) та його найбільш ефективного використання.

Кількісно величина кадрового потенціалу може бути оцінена можливим обсягом матеріальних і нематеріальних благ, що можуть бути вироблені на даному підприємстві протягом  року (річна оцінка) чи періоду реалізації кадрового потенціалу (інтегральна оцінка) при відповідній технічній, технологічній і інформаційній оснащеності праці.

Похожие материалы

Информация о работе