Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз обсягу виробництва продукції, страница 4

Висновок: На зміну фактичного обсягу товарного випуску в грошовому виразі у порівнянні з планом в першу чергу впливає зміна випуску в натуральному виразі і оптових цін на продукцію.

        Виконання плану з обсягу складає 118,1%, а з асортименту 30% (методом найменшого відсотка) або 86,2% (методом середнього відсотка).

        Фактичний обсяг товарного випуску у порівнянні з планом більше на 2,67 тис. грн. Це обумовлено перевиконанням плану по виробу А на 7,2 тис. грн. і по виробу Б на 0,9 тис. грн. За рахунок зміни оптових цін обсяг товарного випуску зменшився на 1,93 тис. грн.


РОЗДІЛ 4

Аналіз себівартості

Таблиця 4.1 – Аналіз виробничої калькуляції виробу

Стаття витрат

Значення

Відхилення

Структура (%)

За

планом

Фактич-но

Абсолютне (+,-)

Відносне (%)

За

планом

Фактич-но

1 Сировина та матеріали

2 Покупні комплектуючі та напівфабрикати

3  Зворотні відходи

4 Основна заробітна плата

5 Додаткова заробітна плата

6 Відрахування на соціальні  заходи

7 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

8 Загально-виробничі витрати

9 Інші виробничі витрати

4,38

169

6

175

87

92

65

30

17

414

168

7,6

177,4

87

96

64

31

17

-24

-1

1,6

+2,4

+4

-1

+1

94,52

99,41

126,67

101,37

100,0

104,35

98,46

103,33

100,0

41,05

15,84

15,85

8,15

8,62

6,09

2,81

1,59

39,55

16,05

16,26

8,31

9,17

6,11

2,96

1,59

Усього виробнича собівартість

1067,0

1046,8

-20,2

98,11

100,00

100,00

Висновок:  По даним таблиці 4.1 можна  стверджувати,  що  підприємству               вдалося    утримати    витрати    на запланованому  рівні  (економія   склала 20,2 тис. грн.) головним чином через економію витрат на сировину та матеріали, на покупні комплектуючі та напівфабрикати, а також витрати на утримання та експлуатацію обладнання. З метою пошуку резервів економії витрат на виробництво


Таблиця 4.2 – Аналіз собівартості товарного випуску у частині змінних витрат

Найме-нування виробу

Змінна собівартість виробу, грн

Абсолютне відхилення змінної собівартості, грн

Собівартість товарного випуску у частині змінних витрат, тис. грн

Абсолютне відхилення фактичної собівартості товарного випуску від планової, тис. грн

За планом

Фактично

За пла-ном

За плановою собівартістю та фактичним обсягом виробництва

Фактично

Усього

У тому числі за рахунок зміни

обсягу виробницт-ва

змінної собівартості виробів

А

28,6

26,5

-2,1

8,58

12,87

11,925

+3,35

+4,29

-0,945

Б

17,9

13,8

-4,1

3,58

4,12

3,174

-0,41

+0,54

-0,945

В

7,4

13,4

+6

2,96

0,89

1,608

-1,35

-2,07

+0,718

Усього

15,12

17,88

16,707

+1,59

+2,76

-1,173