Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз обсягу виробництва продукції, страница 2

          Матеріальні витрати на випуск товарної продукції у звітному періоді збільшились на 92 тис. грн. За рахунок зменшення обсягу випуску продукції на 6 тис. грн., а збільшення матеріалоємності на 0,153 грн/грн привело до зростання матеріальних витрат на 514,998 тис. грн. Резервом зниження матеріальних витрат є зменшення матеріалоємності.

          В звітному періоді у порівнянні з базовим відбувається негативне явище – рентабельність реалізованої продукції знизилась на 25,6%. Це обумовлено, як збільшенням собівартості продукції, так і зниженням прибутку від реалізації. За рахунок зниження прибутку рентабельність знизилась на 0,247%, а за рахунок збільшення собівартості – знизилась на 25,353%.

          Зниження собівартості продукції і збільшення доходу від реалізації є резервом для підвищення рентабельності реалізованої продукції.

РОЗДІЛ 2

Аналіз фінансового положення підприємства

Таблиця 2.1 – Аналіз показників, що характеризують стан дебіторської і кредиторської  заборгованості

Показник

Значення

Темп росту, %

На 01.01.97

На 01.01.98

У сер за 1997р.

На 01.01.99

У сер. за 1998р.

1. Кредиторська заборгованість, тис. грн.

1418,5

1553

1485,7

2531

2042

131,49

2. Дебіторська заборгованість, тис. грн.

158

211

184,5

229

220

104,27

3. Тривалість обороту дебіторської заборгованості по підприємству, дні.

25

36

144,0

4. Тривалість обороту кредиторської заборгованості по підприємству, дні.

262,77

346,15

131,73

5. Тривалість обороту кредиторської заборгованості по галузі, дні.

200

229

114,50

6 Тривалість обороту дебіторської заборгованості по галузі, дні.

161

154

95,65

Висновок: Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей, їх розмір та якість впливає на фінансовий стан підприємства.

          Розмір дебіторської та кредиторської заборгованості у середньому за 1998 р. склав 220 тис. грн. Як видно з таблиці  2.1 стан розрахунків з замовниками, у порівнянні з минулим роком, погіршився. Темп зростання дебіторської заборгованості складає 104,27 %. На 4,45 доб. Збільшився середній строк погашення дебіторської заборгованості, який в 1998р. складає 36 діб. Відповідно знизились ліквідність поточних активів, що характеризує погіршення фінансового стану підприємства.

           Кредиторська заборгованість підприємства також збільшилась  і склала в середньому за звітний період 2042 тис. грн. Обіг кредиторської заборгованості  збільшився на 83,38 доби. (у тому числі заборгованість прострочена). Обіг  дебіторської заборгованості значно нижче ніжу середньому по галузі, однак розмір кредиторської заборгованості перевищує середньогалузеві показники. 

Таблиця 2.2 – Аналіз показників ліквідності

Показники

Значення по підприємству

Середньогалузеві значення

01.01.97

01.01.98

01.01.99

01.01.97

01.01.98

01.01.99

1. Коефіцієнт    абсолютної ліквідності

0,07

0

0

0,02

0,043

0,05

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,078

0,09

0,069

0,62

0,58

0,064

3 Коефіцієнт поточної ліквідності

1,698

0,894

0,920

1,31

1,43

1,72