Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 8

в) урахування перспектив діяльності та розвитку підприємства як цілісного земельно-майнового та соціально-організаційного комплексу; можливість урахування специфіки ринкових умов для певного об’єкта; врахування інтересів інвесторів і рівня ризику (через ставку дисконта).

19 Недоліками прибуткового підходу є:

а) суб’єктивний характер прогнозування грошовмх потоків і визначення ставки дисконтування; трудомісткість розрахунків;

б) неможливість досягнення абсолютно точних результатів через тривалість періоду оцінки та нестабільності реальних процесів припливу та відпливу капіталу;

в) а і б.

20 Витратний підхід– це

а) сукупність методів оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для експлуатації об'єкту оцінки;

б) сукупність методів оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкту оцінки;

в) сукупність методів оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкту оцінки з урахуванням накопиченого зносу.

21 . На яких принципах базується витратний  підхід?

а) внеску і граничної продуктивності;

б) заміщення і найбільш ефективного функціонування;

в) заміщення і  корисності ;

22 Виберіть методи, які відносяться до витратного підходу:

а) заміщення; аналогів продажів;

б) заміщення; прямого відтворення;

в) прямої капіталізації; аналогів продажів;

г) непрямої капіталізації; заміщення; прямого відтворення.

23 Переваги витратного підходу:

а) є найбільш надійним при оцінці нових об'єктів,  

б) є універсальним для визначення ринкової вартості об’єкта;

в) є доцільним і/або єдино можливим при оцінці для цілей страхування і оподаткування, техніко-економічному аналізі нового будівництва і поліпшень, оцінці суспільно-державних і спеціальних об'єктів, об'єктів на малоактивних ринках;

г) а і в.

24 Недоліки витратного підходу:

а) окрема оцінка земельної ділянки від будов; невідповідність витрат на придбання оцінюваного об'єкту нерухомості витратам на нове будівництво такого самого об'єкту, оскільки в процесі оцінки з вартості будівництва віднімається накопичений знос.

б) проблематичність розрахунку вартості відтворення старих будов

в) витрати не завжди еквівалентні ринковій вартості; спроби досягнення точнішого результату оцінки супроводжуються швидким зростанням витрат праці.

г) а, б, в.

25 . На яких принципах базується порівняльний підхід?

а) корисності; попиту та пропозиції;

б) заміщення; попиту та пропозиції; збалансованості;

в) найбільш ефективного використання; корисності;

г) очікування; заміщення.

26 Умови застосування порівняльного підходу:

а) Інформація повинна бути вичерпною, такою, що включає умови здійснення операцій; чинники, що впливають на вартість порівнюваних аналогів оцінюваної нерухомості, повинні бути співставимими;

б) об'єкт не повинен бути унікальним;

в) а і б.

27. Метод, відповідно до якого вартість об’єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це:

а) метод капіталізації доходу;

б) метод скоригованих чистих активів;

в) метод зіставлення цін продажу аналогів;

г) індексний  метод.

28 Основні переваги порівняльного підходу:

а) статично обгрунтований;  вносяться коректування на відмінності порівнюваних об'єктів; достатньо простий в застосуванні і дає надійні результати.

б) у цінах продажів відбивається зміна фінансових умов і інфляція; ціна фактично здійсненої операції максимально враховує ситуацію на ринку, а значить, є реальним віддзеркаленням попиту і пропозиції;

в) у підсумковій вартості відбивається думка типових продавців і покупців.

г) а б, в.

29 Недоліки порівняльного підходу:

а) відмінності продажів; складність збору інформації про практичні ціни продажів;  проблематичність збору інформації про специфічні умови операції.

б) залежність від активності і стабільності ринку; складність узгодження даних про продажі, що істотно розрізняються.

в) а і б.

30. Як формується заключний висновок щодо оцінки вартості майна за трьома підходами?

а) як середньоарифметична величина;

б) як середньоарифметична зважена величина (ваги – впевненість у оцінці);

в) обирається оцінка за підходом, який в найбільшому ступені відповідає цілі оцінки.