Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 7

в) еквівалент цінності, яку конкретна вартість має для конкретного користувача.

Вартість заміщення – це:

а) вартість об’єкта, аналогічного оцінюваному;

б) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

в) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) того самого об’єкта.

Виберіть, що з перерахованого нижче не відповідає визначенню ліквідаційної вартості:

а) вартість, розрахована на основі реалізації активів підприємства по частинах;

б) вартість, що враховує індивідуальні вимоги конкретного інвесторв;

г) вартість, розрахована для підприємства. Що знаходиться в стані банкрутства.

 Яка вартість з перерахованих нижче є вартістю відтворення нової точної копії об’єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких саме чм подібних матеріалів?

а) обгрунтована ринкова вартість;

б) повна вартість заміщення;

в) ліквідаційна вартість;

г) повна вартість відновлення.

 Яка вартість з перерахованих нижче є оцінним грошовим еквівалентом, який може бути отриманий від продажу об]єкта при наявності достатнього періоду часу для адекватного маркетингу за умов зацікавленості в здійсненні угоди покупця і продавця?

а) ліквідаційна вартість;

б) повна вартість заміщення;

в) ринкова вартість;

г) повна вартість відновлення.

Чому існує багато видів вартості нерухомого майна?

а) тому що кожен з багатьох видів майна оцінюється за своїм видом вартості;

б) тому що для оцінки майна різних форм власності не можна використовувати лише один вид вартості;

в) тому що існує багато випадків, коли необхідна оцінка иайна, і для кожного випадку треба використовувати відповідну вартість.

Які методичні підходи до оцінки майна використано в Національному стандарті №1?

а) ринковий; ліквідаційний; доходний;

б) порівняльний; витратний; доходний;

в) витратний; доходний; ліквідаційний.

10 . На яких принципах базується доходний  підхід?

а) граничної продуктивності та найбільш ефективного використання;

б) найбільш ефективного використання та заміщення;

в) найбільш ефективного використання та очікування.

11 Доходний (прибутковий) підхід заснований на оцінці

а) річної суми доходу від експлуатації нерухомості;

б) платежів від аренди нерухомості;

в) грошових потоків від експлуатації нерухомості за певний період.

12 Доходний  (прибутковий) підхідпередбачає використання:

а) методу капіталізації;

б) методу дисконтованих грошових потоків;

в) а і б.

13 Метод прямої капіталізації дохода використовується:

а) коли грошовий потік від використання майна є нерівномірним у часі;

б) коли грошовий потік від використання майна є рівномірним у часі;

в) коли грошові надходження від використання майна надходять рівними сумами;

г) б і в.

14 У чому полягає сутність коефіцієнта капіталізації?

а) це відображення вартості об’єкта оцінки;

б) це відображення ефективності інвестицій у об’єкт оцінки;

в) це відображення співвідношення річного чистого операційного доходу і вартості об’єкта оцінки;

г) це різниця між вартістю будівель і вартістю земельної ділянки.

15 Чи можна використовувати метод непрямої капіталізації (дисконтування) для обєктів з нерівномірними грошовими потоками?

а) так;

б) ні;

в) в залежності від ситуації.

16. Вартість продажу об’єкта у постпрогнозному періоді - це

а) вартість аналога;

б) вартість реверсії;

в) майбутня вартість інвестицій.

17. Чи розраховується поточна вартість реверсії, якщо не передбачається продаж об’єкта у постпрогнозному періоді?

а) так;

б) ні;

в) визначається ві залежності від конкретної ситуації.

18 Назвіть переваги доходного (прибуткового) підходу:

а) універсальність для будь-яких об’єктів оцінки; можливість урахування специфіки ринкових умов для певного об’єкта;

б) можливість урахування специфіки ринкових умов для певного об’єкта; врахування інтересів інвесторів і рівня ризику (через ставку дисконта);універсальність для будь-яких об’єктів оцінки;