Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 5

в) розроблення заходів по зниженню витрат підприємства.

9 У процесі проведення стратегічного аналізу об'єкта зазвичай застосовуються такі прикладні прийоми і методи:

а) STEP-аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; GAP-аналіз; метод аналізу LOTS; PIMS-аналіз;                                              

б) вивчення профілю об’єкта; модель GE/McKinsey; система 111-555;

в) а, б.

10 Який метод є похідним від SWOT-аналізу і застосовується для оцінки сильних та слабких сторін діяль­ності невеликих підприємств?

а)метод GAP- аналізу;

Варіанти відповідей:

б)метод SPACE-аналізу;

в)метод STEP–аналізу.

11 Метод STEP–аналізу дозволяє

а) охарактеризувати  ступінь ефективності діяльності підприємства;

б) комплексно оцінити зовнішню економічну ситуацію, що склалася в галузі виробництва та комерційної діяльності, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політичних, правових;

в) комплексно оцінити ступінь лояльності споживачів до продукції підприємства.

12 Застосування SWOT-аналізу має сприяти

а)  розробленню заходів щодо перетворення слабкостей на сили, загроз на можливості;

б)  розвитку сильних позицій відповідно до обмежених можливостей;

в) а і б.

13 Метод SPACE-аналізу застосовується для оцінки сильних та слабких сторін діяль­ності невеликих підприємств за такими групами критеріїв:

а)  фінансова сила підприємства; стабільність галузі;

б)  конкурентоспроможність підприємства; привабливість галузі;

в) а і б.

14 Метод вивчення профілю об'єкта полягає в

а) ідентифікації та кількісній оцінці (за єдиною відносною або бальною шкалою) характеристик, які визначають ступінь лояльності споживачів до підприємства;

б) ідентифікації та кількісній оцінці характеристик, які визначають ступінь ефективності діяльності підприємства;

в) ідентифікації та кількісній оцінці характеристик, які визначають ступінь конкурентоспроможності підприємства;

15 За системою аналізу конкурентоспроможності 111-555, яка ґрунтується на експертному оцінюванні конкурентоспроможності продукції, її якості і ціни, оцінка 551 відповідає:

а) східно-азіатській моделі (висока конкурентоспроможність при низькій якості та низькій ціні).

б) традиційній моделі (висока конкурентоспроможність, висока якість, низька ціна)

в) європейській моделі.

Тематичний критерій 6Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

1.  Назвіть властивості підприємства як товару:

а) наявність витрат на створення (формування);

б) системні властивості;

в) корисність для покупця; наявність витрат на створення (формування);

г) цінність для продавця.

2.  Перерахуйте специфічні особливості підприємства як об’єкти ринкових угод:

а) потреба в товарі – підприємстві залежмть від процесів, які відбуваються внутрі нього та у зовнішньому середовищі;

б) підприємство – це інвестиційний товар;

в) підприємство є системою, але продаватися може як в цілому, так і окремими елементами.

г) а, б, в.

3.  Які процеси викликали необхідність оцінки вартості підприємств в Україні?

а) розвиток інформаційних технологій;

б) політичні реформи;

в) приватизація; інфляція; становлення ринкових відносин.

г) корпоратизація; підвищення добробуту населення.

Перерахуйте основні задачі Української спілки оцінників:

а) надання допомоги спеціалістам-оцінникам та захист їх інтересів; становлення професії оцінювача в Україні; сертифікація оцінювачів;

б) нормативне і методологічне забезпечення діяльності за оцінкою майна, майнових прав і бізнесу; встановлення міжнародних контактів, підготовка посібників з оцінки майна, розповсюдження  відповідної навчальної літератури; проведення науково-практичних конференцій оцінників

в) а і б.

Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є

а) Фонд державного майна України (ФДМУ);

б)Українська спілка оцінників;

 в) Український інститут оцінки.

Назвіть обов’язкові випадки проведення вартісної оцінки майна, згідно з законодавством:

а) оцінка ефективності управління; приватизація підприємств; перевірка обгрунтованості котирувань цінних паперів;