Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 4

в) активні та пасивні.

4. Загальні умови природного, соціального, політичного, історичного, або загально-технічного характеру відносяться до … обмежень формування виробничого потенціалу підприємства:

а) внутрішніх;

б) активних зовнішніх;

в) пасивних зовнішніх.

5. Політичний клімат, рівень стабільності, вибір зовнішнього стратегічного партнера держави, зовнішня політика, технічна,  податкова, протекціоністська, митна політика держави, виробнича інфраструктура оточення відносяться до … обмежень формування виробничого потенціалу підприємства:

а) внутрішніх;

б) активних зовнішніх;

в) пасивних зовнішніх.

6. Як відображає форма квадрата потенціалу галузеву специфіку підприємств транспорту?

а) найбільша – матеріально-технічна складова, менше – соціально-трудова складова, ще менше – функціонально-структурна складова, а найменша – ринкова складова;

б) найбільша – функціонально-структурна складова, менше – соціально-трудова складова, ще менше – матеріально-технічна складова, а найменша – ринкова складова;

в) найбільша – соціально-трудова складова, менше – матеріально-технічна складова,  ще менше – функціонально-структурна складова, а найменша – ринкова складова.

Тематичний критерій5.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

1 Конкурентоспроможність - це

а) властивість управління підприємства;

б) властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення їм конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами, що діють на даному ринку;

2 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства – це

а) ступінь ефективності діяльності підприємства;

б) вартісне вираження долі ринку підприємства;

в) комплексна порівняльна характеристика потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності інди­каторів якості використання ресурсів та організації взає­мозв'язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств -аналогів.

3 Коли керівник дбає лише про реалізацію виробничого потенціалу, орієнтованого на заван­таження виробничих потужностей, не зважаючи на проблеми конкурентоспроможності та задоволення потреб споживачів, це свідчить про рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства:

а) перший;

б) другий;

в) третій;

г) четвертий.

4 Як індикатори конкурентоспромож­ності потенціалу звичайно виступають такі показники та характеристики:

а) якість, надійність, конкурентоспроможність продукції; імідж підприємства; відносна частка ринку; темпи зростання вартості підприємства; рівень витрат; показники екологічності виробництва;

б) методи продажів; ефективність реклами і способів стимулювання збуту

рентабельність реалізації; темп зростання виручки від реалізації; фінансові коефіцієнти;

в) ефективність використання ресурсного потенціалу (фондовіддача, продуктивність праці, енергоємність, ефек­тивність технології, ефективність інформаційних ресурсів й ін.);  компетенція та досвід персоналу; рівень плинності кадрового складу;

г) а, б, в.

5 Сутність якого методу полягає у прямому визначенні переваг і недоліків підприємства порівняно з одним конкурентом за окремими індикаторами - показниками конкурентоспроможності?

а) методу різниць;

б) методу рангів;

в) матричних методів.

6 Який метод передбачає визначення місця підприємств–конкурентів за кожним ключовим індикатором конкуренто­спроможності потенціалу шляхом ранжування досягнутих значень показників?

а) метод різниць;

б) метод рангів;

в) матричний метод.

7 Сутність матричних методів оцінки конкурентоспроможності полягає у

а) складанні матриці „ціна – якість” за основними видами продукції;

б) визначенні кіль­кісного значення інтегрального рейтингового показника конкурентоспроможності окремого підприємства або у гра­фічному визначенні його конкурентної позиції у матриці конкурентоспроможності за певними параметрами;

в) складанні матриці порівняння декількох підприємства за показниками рентабельності.

8 Метою стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства є

а) кількісна оцінка величини потенціалу підприємства;

б) виявлення позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на формування та розвиток елементів потенціалу у конкурентному середовищі;