Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 2

а) кількісній оцінці виробничої здатності потенціалу підприємства;

б) тому, що потенціал наявний лише у потужного підприємства;

в) наявності у підприємства усіх ресурсів, необхідних для виробництва продукції.

14 Сутність гнучкості як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) можливості взаємодіяти з постачальниками;

б) можливості швидко узяти кредит в банку для розвитку бізнесу;

в) можливості переорієнтації виробничої системи на випуск нової продукції, використання інших видів матеріалів і т.д. без корінної зміни його матеріально технічної бази.

15 Сутність упорядкованості взаємозв'язків елементів потенціалу полягає в:

а) поліпшенням одного елемента можна досягти росту віддачі всієї системи;

б) тому, що поліпшенням одного елемента неможливо домогтися істотного росту віддачі всієї системи;

в) наявності взаємозв’язків між елементами системи.

Тематичний критерій 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

1  Назвіть елементи виробничого потенціалу підприємства:

    Варіанти відповідей:

а) основні виробничі фонди, оборотні фонди, кадри;

б) основні виробничі фонди,  нормовані оборотні засоби, кадровий потенціал;

в) основні фонди, нормовані оборотні засоби, фінансовий потенціал.

2 Сукупність трудових, нематеріальних, матеріальних і природних ресурсів, залучених і не залучених за якимось причинами у виробництво й реальною можливістю брати участь у ньому – це ... компонент економічного потенціалу підприємства

А) суб’єктивний;

Б) об’єктивний;

В) виробничий.

3 Економічний потенціал складається з наступних складових

а) виробничий, інтелектуальний, підприємницький, фінансовий;

б) інформаційний, виробничий, кадровий, фінансовий;

в) кадровий, інноваційний, інформаційний, фінансовий, підприємницький.

4 Інформаційний та інноваційний потенціали – це складові:

а) фінансового потенціалу;

б) виробничого потенціалу;

в)  інтелектуального потенціалу.

5 Графоаналітична модель потенціалу предбачає діагностику за наступними блоками показників:

а) «Обсяг, структура та темпи виробництва»; «Маркетинг»; «Фінанси»; «Організація і система управління»;

б) «Виробництво, розподіл та збут продук­ції»; «Організаційна структура та менеджмент»; «Маркетинг»; «Фінанси»;

в) «Організаційна структура та менеджмент»; «Маркетинг»; «Фінанси»; «Місцезнаходження виробництва та наявність інфраструктури».

Тематичний критерій 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

1 Що таке формування потенціалу підприємства?

а) це процес закупівлі нових основних фондів;

б) це процес найму працівників;

в) це процес ідентифікації та створення системи підприємницьких можливостей, її структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення.

2  Система – це

а) сукупність елементів;

    б) сукупність взаємопов`язаних елементів;

    в) велике нагромадження складових частин;

    г) сукупність взаємопов`язаних елементів, відокремлених від середовища і взаємодіючих з нею як одне ціле;

    д) сукупність взаємопов`язаних елементів,  створених людиною для своїх цілей.

3  Коли виникає необхідність у створенні людиною системи?

а) коли є необхідність досягнути якої-небудь мети;

б) коли у керівника виникає бажання досягнути мети;

в) коли наявні зовнішні умови для створення системи;

    г) коли існує проблема, яку неможливо вирішити за рахунок наявних власних можливостей або зовнішніх засобів.

4  Складні системи - це

а) великі системи;

б) системи з великою кількістю елементів;

в) системи, в моделях яких бракує інформації для ефективного управління.

5   Великі системи - це

а) складні системи;

б) системи, в яких наявна велика кількість взаємопов`язаних елементів;

в) аналог складних систем;

г) системи зі складною схемою управління.

6 Сформулюйте закон сінергії:

а) для будь-якої організації невідомих факторів, впливаючих на неї, завжди

більше, ніж відомих;

б) для будь-якої організації, існує такий набір елементів, при якому її 

потенціал завжди буде або суттєво більшим за просту суму потенціалів її          елементів, або суттєво меншим;

 в) для будь-якої організації завжди бракує інформації для ефективного