Питання до підготовки до іспиту з дисципліни “Організація виробництва”

Страницы работы

Содержание работы

Питання до підготовки до іспиту

з дисципліни “Організація виробництва”

1 Що таке норма витрати будь – яких матеріальних ресурсів?

2 Для чого необхідний поточний запас матеріалів?

3 Які фактори впливають на вибір транспортної системи на підприємстві?

4 Чи доцільно утримання власного складського господарства на підприємстві? Відповідь обґрунтуйте.

6 Чи є “безперервне виконання операції” раціональним принципом організації виробництва?

7 Які фактори відносяться до соціальних умов формування підприємства?

8 Що є основним виробництвом? Назвіть характерні ознаки.

9 Які здібності людини беруть участь у комплексі заходів щодо організації виробництва?

10 Який тип виробництва характеризується найбільшою тривалістю виробничого циклу?

11 Який існує взаємозв’язок  між функціями та структурою організації підприємства?

12 Які існують закони організації? Дайте характеристику кожному з них.

13 Які принципи необхідно дотримувати при складання річного графіку ремонту устаткування?

14 Чи поширюється  загально прийняте поняття “організація виробництва” на організацію роботи залізничного транспорту? Відповідь обґрунтуйте.

15 Чим визначається тривалість міжремонтних і міжоглядових періодів по системі ППР? 

16 Які етапи підготовки виробництва Ви знаєте? Яка існує послідовність виконання етапів підготовки виробництва?

17 Які існують підприємства за формами власності на майно?

18 Чим характеризується непоточне виробництво?

19 Для якого типу виробництва характерний низький відсоток ручної праці?

20 В чому полягає основна мета підприємства?

22 Дайте характеристику одиночному виробництву

24 Які існують підприємства за кількістю власників?

25 Назвіть заходи скорочення довжини виробничого циклу.

26 При якому типі сполучення операцій сумарні простої робітників найменші?

27 При якому типі сполучення операцій технологічні перерви найменші?

28 В чому полягає призначення ремонтного виробництва на підприємстві?

29 Назвіть принципи організації структури управління.

30 Назвіть принципи організації процесу управління.

31 Які типи структури організації Ви знаєте? Дайте характеристику кожному з них.

32 Якому типу виробництва притаманна організація виробничих підрозділів за предметним принципом?

33 Які форми організації виробництва Вам відомі? Дайте характеристику кожному з них.

34 Яка існує залежність між коефіцієнтом щільності виробничого циклу і коефіцієнтом змінності роботи устаткування?

35 Назвіть послідовність стадій організації системи виробництва?

36 Які економічні критерії необхідно врахувати при організації енергетичного господарства?

37 Дайте характеристику поточному, технологічному, предметному та предметно – технологічному принципу організації виробничих підрозділів.

38 Для яких типів виробництва притаманний той чи інший принцип організації виробничих підрозділів?

39 Як визначається виробничий цикл?

40 Чи характеризує величина коефіцієнту щільності виробничого циклу тип виробництва підприємства?

41 На підприємствах яких галузей може бути відсутнє інструментальне господарство?

42 За якими показниками можна визначити фізичний стан основних засобів підприємства?

43 В умовах якого виробництва робочі місця не мають закріплених за ними операцій і завантажуються різними операціями без будь – якої послідовності?

44 При якому виробництві за робочими місцями закріпляються декілька операцій у певній послідовності?

45 При якому виробництві робочі місця завантаженні виконанням тільки однієї операції?

46 Які методи організації виробництва Ви знаєте? Назвіть характерні ознаки кожного з них.

47  Чим визначається тривалість технологічного циклу опрацювання партії деталей на декількох операціях?

48 Що Ви розумієте під виробничою системою?

49 В чому полягає основне завдання аналізу якості надходження матеріальних ресурсів на підприємстві?

50 Назвіть основні ознаки, що є характерними для того чи іншого типу виробництва.

51 Якими показниками можна оцінити ефективність роботи транспортного підприємства?

52 При якому виді спеціалізації відбувається зосередження виробництва окремих деталей і агрегатів, заготовок і напівфабрикатів?

53 Яким чином визначається норма страхового запасу?

54 Що таке виробничий процес?

55 На якому етапі основного виробничого процесу здійснюється процес по різанню металу, штампуванню та відливі заготовок?

56 До якого етапу основного виробництва відносяться здача будівельного об’єкту приймальній комісії?

57 На якому етапі здійснюється виготовлення деталі для машини із штампування?

58   На якому етапі виробничого процесу здійснюється виготовлення інструменту і пристосування для всіх підрозділів організації?

59 До якого виробничого процесу відноситься матеріально – технічне забезпечення виробництва?

60 До якого виробничого процесу відноситься проведення лабораторних іспитів з перевірки деталі на міцність?

61 Що Ви розумієте під принципами організації виробництва?

62 Який метод організації виробництва є основним?

63 Якими показниками оцінюється ефективність роботи підприємства?

64 Який принцип раціональної організації виробничих процесів характеризує оптимальність проходження предмету праці?

65 Який принцип раціональної організації виробничих процесів можна охарактеризувати відношенням робочого часу до загальної тривалості процесу?

66 Який принцип раціональної організації виробничих процесів можна охарактеризувати ступенем об’єднання операцій у часі?

67 При виконанні якого принципу раціональної організації виробничих процесів забезпечується однакова пропускна здатність різних робочих місць одного процесу?

68 До якого виробничого процесу, з точки зору місцезнаходження відноситься виготовлення деталі на конкретному верстаті?

69 Яким принципом раціональної організації виробничих процесів забезпечується рівномірність їх виконання у часі?

70 За якими факторами можна визначити тип машинобудівного виробництва?

71 Які ознаки є характерними для серійного машинобудівного виробництва?

72 Завданням якого господарства на підприємстві  є організація безперервного забезпечення цехів високоякісною технологічною оснасткою у необхідній кількості та асортименті?

73 Завданням якого господарства на підприємстві  є своєчасне забезпечення підприємства необхідними ресурсами?

74 Назвіть основні функції складу готової продукції?

75 Назвіть етапи конструкторської підготовки виробництва у технологічній послідовності?

76 Які фактори сприяють підвищенню продуктивності праці робочого?

77 На якій стадії технологічної підготовки виробництва здійснюється проектування і виготовлення спец оснастки і нестандартного обладнання?

78 Дайте характеристику одиничному виробництву?

79 Які фактори не впливають на протікання основного виробництва?

80 Що Ви розумієте під виробничою інфраструктурою підприємства?

81 За допомогою чого можна забезпечити ритм роботи потокової лінії?

82 Який вид допоміжного виробництва може бути відсутнім на підприємстві?

83 Що не відноситься до виробничих цілей підприємства?

84 Чи існує пріоритетність окремих етапів підготовки виробництва?

Похожие материалы

Информация о работе