Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії. Оцінка ефективності та ризику інновацій. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності. Правове регулювання інноваційної діяльності, страница 6

15.   Індекс рентабельності інвестицій визначається за формулою:

а) IC/PV;

б) PV/IC;

в) NPV/PV;

г) IC/NPV.

16.   Проект буде збитковим, якщо:

а) PI = 1;

б) PI < 1;

в) PI > 1.

17.   Вибрати кращий проект при наступних характеристиках:

а) NPV = 45;        PI = 1,5;      PP = 4 роки;

б) NPV = 56;       PI = 1,7;       PP = 3 роки;

в) NPV = 48;       PI = 1,5;       PP = 3 роки;

г) NPV = 75;       PI = 1,03;     PP = 7 років.

18.  Чи може бути така ситуація, коли NPV > 0, а індекс рентабельності інвестицій < 1?

а) так;

б) ні;

в) інколи.

19. Чому дорівнюватиме NPV, якщо IC=300 тис. грн, термін реалізації проекту – 5 років, чисті грошові надходження поступають наприкінці кожного року у сумі 100 тис. грн, ставка дисконту – 19%?

а) 200 тис. грн;

б) 5,8 тис. грн;

в) 305,8 тис. грн.

20. Чому дорівнюватиме індекс рентабельності інвестицій для попередньої задачі?

а) 1,019;

б) 0,019;

в) 5,8.

21. Визначте термін окупності інвестицій (250 тис. грн), якщо чисті дисконтовані грошові надходження у 1-му році склали 110 тис. грн.,  другому – 100 тис. грн, у третьому – 160 тис. грн, у четвертому – 260 тис. грн, у п’ятому – 250 тис. грн.

а) 4 роки;

б) 3 роки;

в) 5 років.

22. Як визначається ставка дисконту кумулятивним методом?

а) як безризикова ставка і премія за ризик;

б) як сума безризикової ставки, премії за ризик і за інфляцію;

в) як безризикова ставка і середньорічний приріст інфляції в країні.

23. Як визначається безризикова ставка дисконту для проекту?

а) як середньозважена ціна капіталу, який інвестовано у даний проект;

б) як різниця між ставкою дисконту і премією за ризик;

в) як банківський відсоток за кредит.

24. Чому грошові надходження,  отримані в різні періоди, необхідно дисконтувати?

а) для того, щоб отримати співставимі дані для розрахунку показників ефективності проекту;

б) для того, щоб позбутися впливу інфляції при розрахунках показникі ефективності проекту;

в) а і б.

25 Чи є необхідним дисконтування інвестицій, як здійснюються у різні періоди часу існування проекту?

а) так;

б) ні;

в) тільки у випадку отримання різних вкличин грошових потоків.

Тематичний критерій  8. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності

Тестові питання

1.  Кадри інноваційного підприємства – це:

а) керівники вищої, середньої ланки та наукові робітники;

б) управлінський персонал, наукові та інженерні працівники, робітники дослідного виробництва;

в) наукові та інженерні працівники.

2.  Наукові кадри, які беруть участь в інноваційному процесі - це:

а) доктори та кандидати наук;

б) доктори та кандидати наук, а також аспіранти, які працюють над відповідними проблемами;

в) всі працівники інноваційної організації.

3.  Перерахуйте показники кваліфікації наукових працівників:

а) вчені ступені та звання;

б)  кількість публікацій, вчені ступені та звання;

в) вчені ступені та звання, кількість публікацій, наукові премії, гранти та наукові дослідження.

4.  Назвіть особливості праці в процесі фундаментальних досліджень (два варіанти):

  а) вірогідність досягнень намічених результатів незначна;

  б) значний ступень новизни та оригінальності поставлених завдань;

  в) для оцінки результатів діяльності використовується система економічних показників;

  г) режим роботи працівників суворо регламентований; інтенсивне використання техніки та обладнання;

5.  Згідно з особливостями праці в сфері його нормування можуть використовуватися наступні методи:

  а) експертний;

  б) експертний, дослідно-статистичний;

  в) розрахунково-аналітичний, експертний;

  г) експертний, розрахунково-аналітичний, сумарний.

6. Чи є прийнятними загальноприйняті методи нормування праці для нормування праці дослідників, конструкторів, технологів?

а) так;

б) ні;

в) свій варіант відповіді.