Організаційне та інформаційне забезпечення економічного аналізу, страница 2

Аналіз діяльності підприємства можуть також проводити вищі органи управління, статистичні, фінансові, інші перетворюючи органи, аудиторські фірми, інвестиційні і т.д.

4 Усі джерела даних для виконання економічного аналізу розподіляються на 3 групи, характеристика яких наведена у таблиці 4.2

Таблиця 4.2 – Класифікація та характеристика інформаційних джерел економічного аналізу  

Джерело даних

Характеристика

1. Планові джерела

 Відносяться усі типи планів, що розробляються на підприємстві, а також нормативні матеріали, кошториси, проектні завдання

2. Облікові джерела

 Всі дані, які є в документах бухгалтерського, статистичного оперативного обліку, а також усі види звітності, первинна облікова інформація

3. Позаоблікові джерела

 Відносяться документи, що регулюють господарську діяльність підприємств, а також дані, які не відносяться до планових та облікових джерел

Позаоблікові джерела

1 Закони, укази Президенту, постанови Кабміну, прикази та розпорядження вищих органів управління та розпорядження вищих органів управління, керівників підприємства та інші офіційні документи

2  Господарчо-правові документи (договори, рекламації, інше)

3  Технічна та технологічна документація

4  Рішення загальних зборів колективу

5  Матеріали спеціальних досліджень стану виробництва на окремих робочих місцях 

6  Матеріали  набуті з різних інформаційних джерел (радіо, телебачення, преса)

7  Усна інформація

До організації інформаційного забезпечення аналізу пред'являються певні вимоги, характеристика яких наведена у таблиці 4.3

Таблиця 4.3 Характеристика вимог до організації інформаційного забезпечення економічного аналізу

Вимоги

Характеристика

1 Аналітичність інформації

 Інформація повинна відповідати потребам економічного аналізу, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрямки діяльності і з тією деталізацією, яка необхідна для всебічного вивчення економічних явищ та процесів, виявлення впливу факторів та визначення резервів господарювання

2  Об’єктивність інформації

 Інформація повинна відповідати дійсності, бути достовірною

3  Раціональність інформації

 Система інформації повинна вимагати мінімум затрат на інформації          збирання, обробку, зберігання та використання даних

4  Єдність інформації

 Означає необхідність усунення відокремленості та дублювання різних джерел інформації, тобто кожне економічне явище повинне реєструватись тільки один раз

5 Для проведення доброякісного аналізу інформація повинна бути певним чином підготовлена (рис. 4.2)

 


Рис.  4.2 -  Основні етапи підготовки інформації для економічного аналізу

          Способи перетворення достовірності інформації наведені на рис. 4.3.

Ревізійні методи перевірки стану обліку

Вибіркова інвентаризація

Дотримання правил оформлення звітності

Узгодженість і взаємозв’язок показників різних форм звітності

Прийнятність та узгодженість показників звітів за суміжні хронологічні періоди

Логічний контроль показників звітності

Арифметичний контроль

Нормативний контроль

Зустрічна перевірка

Рис. 4.3 - Способи перевірки достовірності інформаційної бази аналізу

7  Результати аналізу господарської діяльності оформлюють у вигляді таких основних даних (рис.4.4), характеристика яких надана у таблиці 4.4.

 


Рис. 4.4 Оформлення  результатів аналізу

Таблиця 4.4  Характеристика документів, які використовують для оформлення результатів аналізу

Документ

Характеристика

1 Пояснювальна записка

Зміст повинен бути достатньо повним, крім висновків про  результати господарської діяльності та пропозицій щодо їх покращання, включає загальні питання – економічний рівень розвитку господарства, умов господарювання тощо

2 Довідка, висновок

 Зміст є конкретним, акцентується на відображенні недоліків  або досягнень, виявлених резервів, способів їх реалізації

3 Безтекстова форма

 Складається з постійного макета типових аналітичних таблиць  і не містить пояснювального тексту