Методичні вказівки і завдання до виконання практичних та лаборатоних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології», страница 6

За допомогою майстра на основі однієї або декількох таблиць або запитів. Майстер ставить докладні питання про джерела записів, поля, макет, необхідних форматах і створює звіт на підставі отриманих відповідей.

1. у вікні бази даних натисніть кнопку «Звіти на панелі «Об'єкти».

2. натисніть кнопку «Створити» на панелі інструментів вікна бази даних.

3. у діалоговому вікні «Новий звіт» виберіть потрібного майстра. Опис дій, що виконуються майстром, виводиться в лівій половині діалогового вікна;

4. виберіть таблицю або запит, що містять дані, на яких повинен бути заснований звіт.

Примітка. Якщо на кроці 3 в списку вибраний «Майстер звітів», то цей крок не обов'язковий - можна вказати джерело записів для звіту в майстрові.

5. натисніть кнопку OK. Виконуйте інструкції майстра.

Створений звіт можна змінити в режимі конструктора. Для додавання полів з декількох таблиць або запитів в звіт не натискайте кнопки «Далі» або «Готово» після вибору полів з першої таблиці або запиту в майстрові звітів. Повторюйте кроки, які необхідні для вибору таблиці або запиту і вказівки полів, поки в звіт не будуть включені всі потрібні поля.  Якщо був вибраний один з Автозвітів, то Microsoft Access застосовує автоформат, який використовувався останнім (або у майстрові звітів, або за допомогою команди «Автоформат» з меню «Формат» в режимі конструктора).

На рисунку 10 зображено звіт створений за допомогою майстра на основі запиту.

Рисунок  15 – Звіт звіт створений за допомогою майстра.

Створення звіту в режимі конструктора. Спочатку створюється базовий звіт, який потім змінюється відповідно до вимог в режимі конструктора.

1. у вікні бази даних натисніть кнопку «Звіти» на панелі «Об'єкти».

2. натисніть кнопку «Створити» на панелі інструментів вікна бази даних.

3. у діалоговому вікні «Новий зві»т виберіть пункт «Конструктор».

4. виберіть таблицю або запит, що містять дані, на яких повинен бути заснований звіт. (Якщо потрібно створити вільний звіт, не вибирайте нічого з цього списку.) Щоб використовувати в звіті дані з декількох таблиць, створіть звіт на основі запиту.

5. Натисніть кнопку OK. Microsoft Access відкриє звіт в режимі конструктора.

Завдання 1

а)  Для  задачі автоматизації процесу управління торгівлею  цінними паперами створити створити макет звіту по агентам.

б)  Створити макет звіту по портфелям.

в)  Створити звіт на базі запиту.

г)  Редагувати створені звіти в режимі конструктора.

Завдання 2.

а)  Створити макет звіту «Инвентарная карточка» для задачі обліку основних засобів.

б)  Створити макет звіту «Інвентарний опис» для задачі обліку основних засобів.

в)  Сформувати звіт «Відомість розрахунку амортизації», використовуючи  для цього відповідний запит.

г)  Редагувати створені запити в режимі конструктора.

Контрольні запитання

1.  Яке призначення схеми даних в MS Access?

2.  Основні влстивості реляційной моделі даних.

3.  Назвіть основні способи створення звітів.

4.  Які джерела даних можуть бути використані для створення звітів в MS Access?

5.  Які властивості звітів задаються користувачем при створенні форми за допомогою майстра?


6.  Література

1.  Дженнингс Роджер. Использование Microsoft Access 97 : Пер. с англ. – 2-е изд. – К., М.; СПб.: издат. Дом «Вильямс» 1998 – 944с.:ил. -  (Спец. изд.) -  Парал. тит. англ.

2.  Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією В. С. Пономаренка. –Видавничий центр  „Академія”, 2002.-544с

3.  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту:Навч посіб.-3-те вид.-К.:Знання,2006.

4.  Информационные технологии бухгалтерского учета  /О.П. Ильина. – СПб.:Питер, 2001.- 688 с.

5.  Информационные системы / Петров В.Н. - СПб.:Питер, 2002.- 688 с.

6.  Осейко Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера.- 3-е изд. Перераб. и доп. – Киев СофтАрт,  1996 – 288с.,ил.

7.  Патрушина С.М.Информационные системы в бухгалтерском учете : Учебное пособие .- Москва : ИКЦ  “МарТ”. Ростов-н\Д: Издательский центр “МарТ”,2003.-368 с. (Серия «Информационные системы»).

8.  Ситник В.Ф.,Краєва О.С.Технологія автоматизованої обробки економічної інформації :Навч. посібник .-К.:КНЕУ,1998.-200с.

9.  Экономическая информатика / под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. - СПб.:Питер, 2001.- 560 с.