Методичні вказівки та завдання до курсового проекту з дисципліни "Організація виробництва", страница 4

Для устаткування, вік якого перевищує 20 р., норми на виконання слюсарних робіт мають бути підвищені на 10%. Промивка робочих органів всього устаткування повинна виконуватись не менше одного разу на 3 міс. Перевірка на точність проводиться по тих станках, котрі обробляють деталі або вироби високої точності (координатно-розточні станки, різьбошліфувальні, прецизійні). Перевірка на точність виконується одночасно з ремонтами або оглядами устаткування.

Таблиця 5 - Нормативи трудомісткості однієї ремонтної одиниці технологічного устаткування, год

Роботи

Промивка

Перевірка на точність

Огляд

Ремонт

малий

середній

капі-тальний

Слюсарні

Станочні

Інші (зварні, шліфувальні, покра-сочні)

0,35

-

-

0,40

-

-

0,75

0,10

-

4.0

2,0

0,1

16,0

7,0

0,5

23,0

10,0

2,0

Разом

0,35

0,40

0,85

23,5

35,0

Річний коефіцієнт повторності (Bj) відповідного виду ремонтних робіт встановлюється за формулою (6):

,                                         (6)

де   n(о), (м), (с), (к) – кількість відповідно оглядів, малих ремонтів, середніх, капітальних в ремонтному циклі (таблиця 3);

Тр – розрахункова довжина виробничого циклу, рр.

Приклад

Для токарно-гвинторізних станків 11-ої групи складності:

   оглядів / рік;

   малих ремонтів / рік;

   середніх ремонтів / рік;

   капітальних ремонтів / рік;

перевірки   перевірок / рік;

      на точність

промивки   промивок / рік.

Таким чином, річна трудомісткість слюсарних робіт для токарно-гвинторізних станків моделі 1К62, обчислена за формулою (6), буде складати:

к = 11 * 8 * 23 * 1,1 * 0,20 = 445,3 год.

с = 11 * 8 * 16 * 1,1 * 0,40 = 619,5 год.

м = 11 * 8 * 4 * 1,1 * 1,20 = 423,5 год.

о = 11 * 8 * 0,75 * 1,1 * 1,76 = 127,8 год.

перевірок = 11 * 8 * 0,40 * 1,1 * 3,53 = 136,7 год.

промивок  = 11 * 8 * 0,35 * 1,1 * 4,0 = 135,5 год.

                                     Разом       –  1888,3 год.


Аналогічно розраховується трудомісткість станочних та інших планових ремонтних робіт по всіх групах устаткування. В курсовому проекті прийняти, що перевірку на точність проходить 30 % від загальної кількості технологічного устаткування, виходячи із складності ремонтних робіт.

Результати розрахунків бажано звести в таблицю 6 або виконувати всі необхідні розрахунки в цій таблиці.

Таблиця 6 - Трудомісткість річних ремонтних робіт на підприємстві

Види ремонтних робіт

Кількість ремонтних одиниць

Норматив трудомісткості на 1 ремонтну одиницю, год

Коефіцієнт повторно-сті ремонту

Трудоміст-кість відповідних ремонтних робіт

Слюсарні роботи

      капітальні ремонти

           середні ремонти

                    …

Станочні роботи

      капітальні ремонти

           середні ремонти

                    …

Інші роботи

      капітальні ремонти

           середні ремонти

                    …

88

88

88

88

88

88

23 * 1,1

16 * 1,1

10 * 1,1

7 * 1,1

2 * 1,1

0,5 * 1,1

0,20

0,40

0,20

0,40

0,20

0,40

445,3

619,5

193,6

271,0

38,7

19,4

Разом

Результат таблиці 2

-

-

2 РОЗРАХУНКИ НЕОБХІДНОГО ШТАТУ РЕМОНТНОЇ БРИГАДИ

Необхідний штат ремонтної бригади складається із робітників, які виконують різні види робіт:

a)  слюсарі, зайняті профілактичним ремонтом устаткування;

б)  станочники, зайняті профілактичним ремонтом;

в)  інші робітники, зайняті профілактичним ремонтом;