Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси”, страница 6

в) сукупність всіх грошових ресурсів країни, які знаходяться на руках у населення;

г) сукупність грошових ресурсів підприємств та населення.

44 За формою фінансових відносин фінансовий ринок поділяється на :

а) ринок грошей і ринок капіталів;

б) кредитний і ринок цінних паперів.

45 за організацією торгівлі фінансовий ринок поділяється на :

а) ринок грошей і ринок капіталів;

б) кредитний і ринок цінних паперів.

46 Основні функції фондової біржі:

а) розподільча та перерозподільча;

б) фіскальна;

в) посередницька, індикативна, регулятивна;

г) контролююча.

47 За стадіями торгівлі ринок цінних паперів поділяється на:

а) біржовий та позабіржовий;

б) первинний та вторинний.

48 За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на:

а) біржовий та позабіржовий;

б) первинний та вторинний.

49 Основні форми міжнародних розрахунків:

а) вимогами-дорученнями;

б) банківський переказ, інкасо, акредитив;

в) чеками;

г) векселями.

50 Валютне регулювання – це:

а) валютний демпінг;

б) валютна інтервенція;

в) встановлений порядок визначення валютного курсу та його регламентування;

г) вплив на валютний курс.


ЛІТЕРАТУРНІ  ДЖЕРЕЛА:

Нормативна база:

1 Конституція України – К.: Феміна, 1996р.

2 Закон України “ Про аудиторську службу”, 1993р.

3 Закон України “ Проутворення державної податкової адміністрації України та місцевих податкових адміністрацій”. 22.08.96р

4  Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств “ від 22.05.97р.

5  Закон України “ Про систему оподаткування”

6  Закон України “ Про бюджетну систему України” від 29.06.95р.

7  Закон Укра'їни “ Про державний бюджет України” на поточний рік

8  Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р.

9  Закон України “ Про банки і банківську діяльніість”

10   Закон України “ Про державний внутрішній борг України ” 1992

11  Закон України “ Про страхування” від 07.03.1996р.

12  Закон України “ Про цінні папери і фондову біржу”

13  Закон України “ Про господарські товариства”

14  Закон України “ Про приватизаційні папери”

15  Закон України “ Про Державну комісіію з цінних паперів та фондового ринку” від 14.02.1997р

16  Закон України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів”

17  Закон України “ Про режим іноземного інвестування від 13.0696р.”

18 Указ Президента “Про Державне казначейство України” 27.04.95р Закон України”

19 Положення “Про Державне казначейство ”  Постанова КМ України Закон України” від 31. 07..95р. 

Підручники та посібники:

1   Діденко В.М., Прядко В.В. Фінанси : курс лекцій– Чернівці “Ратуша” 1998р.

2  Державні фінанси / Під ред.О.Д.Василика. – К.: Вища школа, 1997.

3  Василик О.Д. – Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. _ 2000.

4  Опарін В.М.  Фінанси (загальна теорія) : Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999

5  Суторміна В.М., Федосов В.М. Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій.-К.: Либідь ,1993.

6  Фондовий ринок України: Навчальний посібник /Кер.авт кол. В.В.Оскольський. – К.: УФБ, Скарбниця, 1994.

7  Податкова система України /Під ред. В.М. Федосова. –К.: Либідь, 1994.

8  Финансы /Под ред.А.М. Ковалевой. –Мм.: Финансы и статистика, 1996.

9  Финансы /Под ред. В.М. Радионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

10  Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. Л.Д. Дробозиной, -  М.:Изд.объед.ЮНИТИ , 1997.

11  Государственные финансы: Учебное пособие /Под ред. В.М. Федосмова, С.Я.Огородникова, В.Н. Суторминой .-К.: Лыбидь, 1991.

12  Деркач М, Гордеева Л. Бюджет и бюджетний процес в Україні .Дн.: “Пороги”, 1995.

Журнали:

1 “Вісник  Національного банку України”

2 “Фінанси України” .Науково теоритичний та Інформаційно – практичний журнал міністерства фінансів України.

3 “Банківська справа”

4 “Економіка України”.

Газети:

1 “Урядовий кур’єр”

2 “Фінансова Україна “

3 “Бізнес”