Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси”, страница 4

в) система державних видатків з вказанням кодів.

12 Фінансовий механізм – це:

а) фінансове планування і прогнозування;

б) обґрунтування основних положень фінансової політики держави;

в) сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб господарських суб’єктів і населення;

г) контроль, ревізія, перевірка фінансово-господарської діяльності;

д) сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

13 Основними формами фінансового забезпечення є :

а) фінансове регулювання;

б) самофінансування;

в) кредитування;

г) акціонерний капітал;

д) бюджетні асигнування.

14 Визначте методи фінансового регулювання:

14.1 Нормативний

14.2 Сальдовий

а) виділення підсумкового елементу в розподілі доходу;

б) всі елементи розподілу визначаються за нормами по відношенню до елементу розподілу;

в) пропорційний розподіл доходу.

15 Вкажіть напрями та види важелів впливу через фінансові інструменти:

15.1 Напрями

15.2 Види

а) норми і нормативи;

б) стимули;

в) санкції;

г) умови і порядок формування доходів, нагромаджень, фондів;

д) умови і принципи фінансування та кредитування.

16 Структура бюджетної системи визначається:

а) бюджетним устроєм;

б) бюджетною класифікацією;

в) бюджетним процесом:

г) бюджетним регулюванням.

17 Функції бюджету:

а) перерозподільча, контрольна, фіскальна, стимулююча;

б) фіскальна, контрольна;

в) Регулююча контрольна;

г) фіскальна, розподільча, контрольна;

д) забезпечення існування держави.

18 Визначте найбільш ліквідні кошти:

а) споруди і будівлі;

б) грошові кошти на розрахунковому рахунку;

в) дебіторська заборгованість, строк сплати якої не настав;

г) сировина та матеріали;

д) грошові кошти в розрахунках;

е) незавершене виробництво;

є) готова продукція.

19 Можливість покриття на протязі відносно короткого терміну зобов’язань підприємства власними активами, строк перетворення яких в грошову форму відповідає строку погашення зобов’язань – це...

а) фінансова стійкість підприємства;

б) стабільність підприємства;

в) ліквідність;

г) прибутковість.

20

20.1 Показниками стану обігових коштів є?

20.2 Показниками ефективності використання обігових коштів є?

а) тривалість обертання обігових коштів, коефіцієнт завантаження обігових коштів, коефіцієнт обертання;

б) брак власних оборотних коштів, надлишок власних оборотних коштів.

21

21.1 Показниками стану основних фондів є?

21.2 Показниками ефективності використання основних фондів є?

21.3 Показниками забезпечення підприємства основними виробничими фондами є?

а) фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт вартості основних фондів у майні підприємства;

б) коефіцієнт оновлення основних фондів, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту основних фондів;

в) фондовіддача, рентабельність основних фондів, абсолютна сума прибутку на одну гривню основних фондів.

22 До складу державних фінансів входять:

а) міжнародні фінанси;

б) бюджет держави

в) фонд цільового призначення

г) державний кредит;

д) фінанси державного сектора.

23 Пеня – це:

а) форма плати за послуги;

б) сума за неналежне виконання угоди;

в) сума за страхування позики;

г) визначена законом, чи угодою, грошова сума, яку повинен сплатити кредитору позичальник у випадку невиконання чи неналежного виконання ним зобов’язань.

24 Комісійна винагорода – це:

а) форма плати за послуги своїм клієнтам;

б) форма грошової відповідальності;

в) сума за невиконання зобов’язань;

г) сума за не належне виконання зобов’язань.

25 Штраф – це:

а) форма грошової відповідальності за певні порушення норми;

б) форма плати за послуги;

в) сума неповерненої позики;

г) сума несплачених відсотків.

26 До прямих податків відносять:

а) податок на прибуток підприємств;

б) плата за землю;

в) мито;

г) податок з власників транспортних засобів.

27 До непрямих податків відносять:

а) податок на промисел;