Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 4

По завершенню розрахунків фонду оплати праці проводиться розрахунок відношення усіх доплат і надбавок до нормованої заробітної плати з премією основних робітників у відсотковому відношенні.

               2.2.4 Чисельність і фонд  оплати праці допоміжних робітників. Цей розрахунок виконується, заповнюючи таблицю 8 з використанням даних таблиці 6, норм і нормативів, приведених у додатках 4,5 та даних технологічного процесу про наявне обладнання з додатку 1.

Для розрахунку чисельності слюсарів за нормами обслуговування попередньо підраховується сумарна кількість ремонтних одиниць обладнання:

                                         РОсум = (Ко * РОї),                                   (20)   

  де РОсум – сумарна кількість ремонтних одиниць;

       Ко – кількість одиниць обладнання (дод 1);

        Рої – ремонтна  складність           обладнання,      одиниць ремонтної

складності (дод 1).

          Чисельність допоміжних робітників підраховується за формулою:

                                                   Чдоп = РОсум * Р,                                            (21)

                                                         Но

де Чдоп – чисельність допоміжних робітників;

     Р – режим роботи (2 зміни);

     Но – норма обслуговування за зміну (дод. 5).

Кількість людино- годин, що належать відпрацюванню, визначається як добуток чисельності та ефективного фонду робочого часу. Для робітників, які працюють за окладом – як добуток чисельності на 12 місяців.

При розрахунку фонду заробітної плати доплати допоміжним робітникам визначаються у відсотках, які визначені для основних робітників до заробітної плати по тарифу. Контролерам і комірникам доплати не нараховуються.

          2.2.5 Чисельність і фонд  оплати праці керівників, спеціалістів та іншого персоналу.  Розрахунок чисельності за даним підрозділом проводиться з використанням нормативів додатку 6.

          Для визначення ФЗП використовуємо посадові оклади з додатку 7.

          У межах визначеної чисельності (ліміту) розробляємо штатний розпис керівників, спеціалістів та іншого персоналу цеху у таблиці 9.


2.3 План по собівартості продукції

2.3.1 Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

Для розрахунку цього кошторису використовуються дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків;   результати заносяться до таблиці 11.

Стаття 1. „Амортизація обладнання"

Спочатку розраховується таблиця 10, використовуючи дані про наявне обладнання із технологічного процесу (додаток 1).

Розрахунок амортизації обладнання здійснюється відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби".

Обладнання, згідно ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств" відносять до 3 групи (крім електрокари), тому квартальний процент амортизації дорівнює 3,75%.

Аобл = обл - Вел) • 3,75%, * 4(22)

де Аобл - відрахування на амортизацію обладнання;

 Вобл- сумарна вартість обладнання;

Вел -вартість електрокари.

Стаття 2. „Поточний ремонт і експлуатація обладнання"

1)  із таблиці 4 треба перенести вартість допоміжних матеріалів II
групи;

          2)       витрати силової електроенергії підраховуються за формулою:

Втес = 1,3 * Впсум * Фд.обл * Цел,                      (23)

де Втес - витрати силової електроенергії;

1,3 - коефіцієнт, що враховує витрати енергії;

Впсум - сумарна встановлена потужність двигунів, кВт, визначається за допомогою таблиці 10;

Фд.обл - дійсний фонд часу одиниці обладнання, у розрахунковій роботі приймається 4000 год.;

Цел - ціна 1 кВт год. електроенергії, приймається у розрахунковій роботі 0,24 грн. за кВт год.;