Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 8

Подпись: 19


В) термін окупності інвестиційного проекту (ТО) визначається за даними порівняння чистого дисконтного доходу наростаючим підсумком за проектом і сумою капіталовкладення.

Г) індекс прибутковості () визначається за формулою:

,                                                          (4.4)

де:  – початкові інвестиції;

- сума теперішній вартості грошових надходжень (сума по строчці 9 таблиці 12).

4) Усі отримані показники ефективності інвестиційних проектів записати до таблиці 14.

Таблиця 14 – Показники ефективності інвестиційних проектів

Показник

ПРОЕКТ А

ПРОЕКТ Б

1

NPV

2

3

РІ

4

ТО

5) Зробити загальні висновки про доцільність здійснення проектів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1  Верба В. А., Гребешкова О. М., Востряков О. В. Проектний аналіз: навч-метод. Посібник для самостійної вивчення дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 297 с.

2  Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 423 с.

3  Дикань В. Л., Якименко Н. В. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Конспект лекцій з дисципліни “Проектний аналіз”. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 40 с.

4  Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В. Проектний аналіз: Навч. посібник.  підприємства» – К: Центр учбової літератури, 2007 – 384 с.

5  Цигилик І. І., Кропельницький С. О., Білий М.М. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.

6  Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

7  Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів:Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

8  Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А., Дідик В. Г. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998.

9  Крылов Э. И., Власова В. М., Журавская И. В. Анализ эффективности инвестиционной  и инновационной деятельности предприятия: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика». 2003. – 608 с.

10 Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: «Финансы и статистика». 2003. – 144 с.

11 Савчук В.П., Пилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебн. пособие. –К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.


Додаток А

Таблиця А1 -  Вихідні дані для завдання 2

Подпись: 22