Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 6

Примітка

Проект А

Проект Б

1   

Потреба в інвестиціях (капітальні вкладення),  тис. грн.

2   

Ціна  оптова  реалізації 1 тони продукту, тис. грн

3   

ПДВ, %

від оптової ціни

4   

Строк реалізації проекту, роки

5   

Після  … років технологічне обладнання  реалізується

6   

Балансова вартість ОВФ, тис. грн

7   

Амортизаційні відрахування, %

від балансової вартості

8   

 Ліквідаційна вартість,   %

від балансової вартості

9   

Норма дисконту, %

10   

Виробнича потужність, тон в місяць

11   

Змінні затрати на тонну продукції, тис. грн

12   

Постійні витрати, тис.грн

13   

Обсяг виробництва в перший рік проекту, тис.грн

При реалізації проекту Б необхідні додаткові капітальні вкладення на початку третього року. Нове обладнання дозволить збільшити обсяг виробництва на 5% в рік з четвертого року до кінця проекту. Рівень інфляції дорівнює  8 % .

2) Провести економічне обґрунтування проекту (кожного окремо). Результати оформити у вигляді таблиці 11.

Таблиця 11 - Прогноз прибутку від реалізації (проект …), тис. грн.

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Обсяг виробництва,

тис. тонн

2  Ціна реалізації без ПДВ, тис. грн.

3  Виручка від реалізації без ПДВ (п.1 * п. 2)

4  Сума поточних затрат (повна собівартість), усього, (п. 4.1+ п. 4.2) в том числі:

4.1 постійні витрати

4.2 змінні витрати

5 Оподаткований прибуток (п.3- п.4)

6 Податок на прибуток (25%)

7  Чистий прибуток (п.5-п.6)

Норма дисконту з урахуванням рівня інфляції обчислюється за формулою:

r = r0+r0*i+i,          (4.1)

де r – номінальна  процентна  ставка

r0 – реальна  процентна  ставка за 1 шаг нарахування відсотка

I – індекс інфляції

Початкові розрахунки обсягу виробництва та результатів по проекту необхідно провести на один місяць роботи цеху, потім розрахунок обсягу виробництва продукції за рік с урахуванням навантаження виробничої потужності цеху.

Ціна реалізації без ПДВ  по проекту:

                             (4.2)

де  –ціна  оптова  реалізації 1 тони продукту, тис. грн  

 - процентна ставка ПДВ, %

Ціна оптова реалізації не змінюється за всі роки життя проекту.