Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 5

2) Здійснити ранжування проектів у таблиці 8 з визначенням зайнятого ними місця (найкраще значення показника – ранг 1; найгірше значення – ранг 3).

Таблиця 8 - Ранжування показників по проектам

Показник

Варіант проекту

1

2

3

1

2

3

4

5

Показники економічної ефективності проектів

1

Капіталовіддача

2

Прибутковість інвестицій, %

3

Ефективність зайнятого персоналу

4

Оборотність товарних запасів

5

Рентабельність продукції, %

6

Рентабельність продажів, %

Сума місць

Показники комерційної ефективності проектів

1

Сальдо накопичених реальних грошей, тис. грн

2

Чиста поточна вартість, тис грн

3

Внутрішня норма прибутковості, %

4

Індекс прибутковості

5

Період окупності, рік

Сума місць

Показники фінансової ефективності проектів

1

Коефіцієнт автономії

2

Коефіцієнт фінансової незалежності

3

Коефіцієнт покриття

4

Коефіцієнт самофінансування

Сума місць

Внесок проекту в підвищення ринкової вартості підприємства.

1

Обсяг стартових інвестицій, тис. грн

2

Показник самофінансування стартових інвестицій

Сума місць

3) Трансформувати отриману в ході ранжування суму місць в довжину вектора, який утворює квадрат потенціалу варіантів проектів.

Довжина вектора, який утворює квадрат потенціалу варіантів проектів знаходиться за формулою:

                              (3.1)

де - величина вектора, що характеризує  - розділ;

 - сума місць - підприємства по  - розділу, отримана в ході ранжування;

 - кількість показників ранжування в  - розділі;

 - кількість аналізованих підприємств.

Результати розрахунків зафіксувати в таблиці 9.

Таблиця 9 – Параметри квадратів потенціалів проектів

Проект

Вектор 1

Вектор 2

Вектор 3

Вектор 4

1

2

3

4) За даними таблиці 9 побудувати квадрати потенціалів для аналізованих проектів (приклад див. на рис. 1).

Рисунок 1 -  Приклад квадрату потенціалів інвестиційних проектів

Зробити висновки про збалансованість потенціалів проектів, що розглядаються.

Завдання 3. Порівняння інвестиційних проектів за показниками чистої поточної вартості, індексом прибутковості і періодом окупності

На основі вихідних даних визначити доцільність здійснення інвестиційних проектів.

1) На підставі даних таблиць Додатку В і отриманого варіанту заповнити таблицю 10 з вихідними даними.

Таблиця 10 – Вихідні дані