Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 8

Назва факторів

Розмір впливу

1  Постійні витрати

2  Маржинальний доход, у тому числі за рахунок впливу

     2.1  обсягу виробництва (реалізації)

     2.2  ціни на вироби

     2.3  змінної собівартості виробів

Усього вплив первинних факторів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория економического анализа: Учебн. – М.: Финанcы и статистика, 1997. – 416 с.

2  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.посіб. – К. Т-во "Знання" – Прес., 2000-207 с.

3  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000-263 с.

4  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001 – 378 с.

5  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – Мн.: Экоперспектива, 1997. – 498 с.

6  Теория анализа хозяйственной деятельности /Под. ред. В.В. Осмоловского – Мн: Высш. шк., 1989. – 289 с.

7  Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика финансового анализа – М.: ИНФРА, 1996. – 176 с.


Додаток А

Таблиця А.1 – Основні обсягові показники, які характеризують діяльність підприємства

Найменування
показника

Варіант 0
ПМЛ

Варіант 1
ПМЛ

Варіант 2
АО "ХБФ"

Варіант 3
АО "ХБФ"

1999

2000

2000

2001

1999

2000

2000

2001

1 Обсяг товарної продукції, тис. грн

-  у діючих цінах

-  у порівняних цінах

3372

3766

3366

2725

3223

3021

3581

3109

38100

15164

49500

17824

49500

17824

58110

22690

2 Виручка від реалізації продукції, тис. грн

2641

2217

3305

3855

40344,5

46262,7

46262,7

69874

3 Витрати на випуск товарної продукції, тис. грн

2031

2123

3143

3274

29585

38522

38522

56248

4. Доход від реалізації продукції (валовий доход), тис. грн.

610

94

79

188

4500

7522

7522

10577

5 Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн.

10820

11720

12424

13459

25437

27197,5

27197,5

25955,6

8 Середньооблікова чисельність ПВП, чол.

673

561

454

441

849

915

915

1039

10 Фонд оплати праці ПВП, тис. грн

726,032

847,25

710

848,9

2577,9

3030,1

3030,1

3990

11 Матеріальні витрати на випуск товарної продукції,
тис. грн

1508,7

2021

1752

1683

23238

31401,5

31401,5

46591,8

Продовження таблиці А.1