Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 6

Найме-нування

виробу

Змінна собівартість виробу, грн

Абсолютне відхилення змінної собівартості, грн

Собівартість товарного випуску у частині змінних витрат, тис грн

Абсолютне відхилення фактичної собівартості товарного випуску від планової, тис грн

За планом

Фактич-но

За планом

За плановою собівартістю та фактичним обсягом виробництва

Фактично

Усього

У тому числі за рахунок зміни

Обсягу виробництва

Змінної собівартості виробів

А

Б

С

Усього

-

-

-


Додаток В

Таблиця В1 – Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

Рік

1997

1998

1999

2000

Значення

110,1

120

119,2

Таблиця В2 – Показники що характеризують ефективність використання активів та капіталу підприємств промисловості Харківського регіону

Назва показника

Значення за роками

1997

1998

1999

2000

1 Тривалість обігу дебіторської

    заборгованості, дні

2 Тривалість обігу  кредиторської

   заборгованості, дні

161

200

154

229

128

219

106

198

Таблиця В3 – Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств промисловості Харківського регіону

Назва показника

Значення за датами

1.01.97

1.01.98

1.01.99

1.01.00

1.01.01

1  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2  Коефіцієнт швидкої ліквідності

3  Коефіцієнт поточної ліквідності

4  Частка власних джерел обігових коштів у запасах, %

0,02

0,62

1,31

41,4

0,043

0,58

1,43

4,33

0,05

0,64

1,72

58,12

0,06

0,6

1,1461

27,78

0,065

0,65

1,41

37,4


При розрахунках критичного обсягу виробництва робиться припущення, що обсяг випуску продукції дорівнює обсягу реалізації, а також, що витрати на виробництво та реалізацію продукції чітко поділяються на постійні (незалежні від обсягу виробництва) та змінні (залежні від обсягу виробництва).

Критичний обсяг виробництва у вартісному виразі будемо називати критичним виторгом, пом’ятаючи про рівняння обсягу випуску обсягу реалізації.

Критичний виторг визначається за формулою:

,                                            (5.1)

де    МД – загальна сума маржинального доходу підприємства;

Вф – виторг фактичний.

Маржинальний доход – це різниця між виторгом від реалізації та змінними витратами, або сума постійних витрат та прибутку, тобто:

;                                        (5.2)

,                                    (5.3)

де   П – прибуток від випуску та реалізації;

Спост – постійні витрати.

Фактичний виторг (Вф) – це той виторг, який є, чи планується у наступному періоді, виходячи не з розрахункових (критичних) обсягів, а з фактичних (чи запланованих) обсягів виробництва (реалізації).

При розрахунках критичного обсягу виробництва та критичного виторгу, яка вже вказувалась, роблять таке припущення, що обсяг реалізації дорівнює обсягу виробництва, а з цього слідує, що виторг від реалізації дорівнює обсягу товарного випуску    В=Q   (а цей показник було визначено у 3 розділі).