Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 4


За методом найменшого відсотка виконання плану за асортиментом  приймається на рівні найменшого з усіх виробів відсотка виконання плану з обсягу (min % ВПVi):

,                                             (3.3)

,                                                (3.4)

 де    - відповідно фактичний та плановий обсяг виробництва у натуральному виразі за  і-м  виробом.

За методом середнього відсотка виконання плану з асортименту визначається як:

                                             (3.5)

де     - обсяг товарного випуску , зарахований у виконання плану з асортименту.

Обсяг товарного випуску, зарахований у виконання плану з асортименту приймається на рівні фактичного обсягу випуску у цінах плану, але не вище запланованого (продукція, що вироблена понад плану або не передбачена планом не зараховується у виконання плану з асортименту).

На зміну фактичного обсягу товарного випуску у вартісному виразі порівняно з планом у першу чергу впливає зміна обсягу випуску у натуральному виразі та зміна оптових цін на продукцію.

Для визначення впливу зазначених факторів на зміну обсягу товарного випуску необхідно скористатись методом ланцюгових підстав.

Вплив зміни обсягу виробництва окремого виробу на зміну загального обсягу товарного випуску () визначається:

.           (3.6)

Вплив зміни обсягу виробництва усіх виробів на зміну загального обсягу товарного випуску () визначається:

.

Вплив зміни ціни окремого виробу на зміну загального обсягу

товарного випуску () визначається:

(3.7)

Вплив зміни цін взагалі за усіма виробами на зміну обсягу товарного випуску () визначається:

.

Для зручності усі розрахунки факторного аналізу необхідно звести до таблиці 3.3.

Наприкінці розрахунків необхідно зробити перевірку:

.                          (3.8)

У висновках до факторного аналізу необхідно зазначити, за рахунок яких виробів і яких факторів відбулося збільшення чи зменшення обсягу товарного випуску.

Розділ 4

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ

Завдання 4.1

За вихідними даними таблиці Г4 додатку Г виконати аналіз виробничої собівартості продукції. Для цього визначити :

-  відхилення (абсолютне та відносне) фактичної виробничої собівартості від планової, взагалі та за статтями витрат;

-  відхилення фактичної структури собівартості від планової

Результати аналізу оформити у таблиці 4.1

Таблиця 4.1 – Аналіз виробничої калькуляції виробу

Стаття витрат

Значення

Відхилення

Структура (%)

За

планом

Фактично

Абсолютне

(+,-)

Відносне (%)

За

планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

10

Усього

При розрахунку загальної величини виробничої собівартості зворотні відходи віднімаються, а для того, щоб визначити питому вагу матеріальних витрат у складі виробничої собівартості, спочатку необхідно зі складу матеріальних витрат відняти

 зворотні відходи.

Завдання 4.2

За вихідними даними таблиць Г1, Г2, Г3 додатку Г виконати факторний аналіз змінної собівартості товарного випуску. Результати розрахунків звести у таблицю 4.2. Зробити висновки.

Методичні вказівки до розв’язання завдання

На відхилення фактичної змінної собівартості товарного випуску від планового рівня впливає зміна обсягу виробництва, структури виробництва та змінної собівартості окремих виробів.

Вплив зміни обсягу виробництва окремого виробу на змінну собівартість усього випуску () визначається:

,(4.1)

де     - планова змінна собівартість і-го виробу;

 - планова змінна собівартість товарного випуску і-го виробу;

- змінна собівартість товарного випуску і-го виробу, розрахована, виходячи з фактичного обсягу виробництва та планової собівартості і-го виробу.