Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 2

Срп – собівартість реалізованої продукції.

Таблиця 1.1 - Аналіз динаміки обсягових показників, які характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства N

Найменування           показника

Значення

Зміна

200_

200_

Абсолютна (+, - )

Відносна,  Тр, %

1

2

3

4

5

Таблиця 1.2 - Основні якісні показники, які характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства N

Найменування показника

Значення за роками

Абсолютна зміна, (+/-)

200_

200_

1 Фондовіддача, грн/грн

2 Матеріаловіддача, грн/грн

3 Середньорічна виробітка одного працюючого ПВП, тис. грн

4 Рентабельність реалізованої продукції, %

Розділ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання

За вихідними даними додатків А, Б, В виконати аналіз фінансового стану підприємства, результати аналізу звести до таблиць 2.1, 2.2, 2.3 та зробити висновки.

Методичні вказівки до розв’язання завдання

1 Розрахувати показники, які характеризують стан дебіторської та кредиторської заборгованості:

-    темп росту дебіторської та кредиторської заборгованості

- коефіцієнти та тривалість обігу дебіторської та кредиторської заборгованості

Результати розрахунків звести до таблиці 2.1. Порівняти значення відповідних показників із середньогалузевими (додаток В), зробити відповідні висновки.

2  Розрахувати показники ліквідності, результати розрахунків звести до таблиці 2.2; порівняти значення показників ліквідності підприємства за три дати балансу та з середньо галузевими значеннями (додаток В) зробити висновки відповідаючи на такі питання:

-  чи є підприємство платоспроможним

- чи є підприємство ліквідним, наскільки воно ліквідне (висока, низька ліквідність)

- як виглядають показники ліквідності підприємства порівняно з середньо галузевими

- які фактори вплинули (чи могли вплинути) на зміну ліквідності протягом часу

3  Розрахувати показники фінансової стійкості, результати розрахунків звести до таблиці 2.3; порівняти значення показників за три дати балансу, значення відносних показників порівняти з відповідними середньо галузевими значеннями. Зробити висновки.

4  Зробити загальний висновок щодо фінансового стану підприємства, дати його оцінку: “кризове становище”, “незадовільний”, “задовільний”, “добрий”, “відмінний” фінансовий стан.

Тривалість обігу дебіторської (ДДЗ) та кредиторської заборгованості (ДКЗ) розраховується за такими формулами:

;          ,                        (2.1), (2.2)

де   Т – величина періоду, що аналізується, Т = 360 днів, якщо аналізується річний період;

КДЗ, ККЗ – коефіцієнти обігу відповідно дебіторської та кредиторської заборгованості

,           ,                                 (2.3), (2.4)

де   В – витрати від реалізації за період, що аналізується;

 - середня за період величина дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно.

Якщо за період аналізу обирається рік, то

,                                       (2.5)

де    ДЗ пр, ДЗ кр – розмір дебіторської заборгованості відповідно на початок та на кінець року.

Відповідно розраховується і середньорічний розмір кредиторської заборгованості.

Показники ліквідності розраховуються за такими формулами:

-  коефіцієнт абсолютної ліквідності (К ал)

,                                   (2.6)

де    ГК – грошові кошти та їх еквіваленти;

ПО – поточні (короткострокові) обов’язки;

ДМП* - доходи майбутніх періодів, у частині, яка буде сплачена протягом 12 місяців з дати балансу.

-  коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)

,                                  (2.7)

де   ВМП* - витрати майбутніх періодів у частині, яка буде списана протягом 12 місяців з дати балансу;

ЗП - запаси

-  коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)