Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 9

Назва показника

Величина показника

по залі-зниці

залізниць України

по залі-

зниці

по

мережі

СНД

1

2

3

4

5

Експлуатаційна довжина, км

Вантажна робота залізниці:

Відправлення, %

Прибуття, %

Вантажообіг, %

Пасажирська робота залізниці:

Відправлення, %

Пасажирообіг, %

Перевезення багажу, %

Питома вага прогресивних видів тяги у виконанні вантажообігу:

Теплотяга, %

Електротяга, %

Вантажонапруженість залізниці чи основних її ділянок по відношенню до середньосітьової (млн. т км/км)

Структура вантажообігу, %:

Кам’яне вугілля

Кокс

Нафтові вантажі

Рудні вантажі

Чорні метали і брухт

Лісові вантажі

Мінерально-будівельні матеріали

Мінеральні добрива

Хлібні вантажі

Інші вантажі

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

48,3

57,7

25-30

15,4

0,9

14,4

7,2

9,2

8,8

13,6

3,5

3,9

Таблиця 3 оформляється для всіх тем контрольної роботи. У випадку аналізу декількох або всіх залізниць графи 2 і 3 виключаються, а 4 – змінюється і називається “По залізницям України”. Дані запозичаються з довідкових посібників [4, 7, 23, 24] і таблиці додатку В.

Таблиця 4 оформляється для всіх тем контрольної роботи. При аналізі економіки України в графі 1 доцільно внести економічні райони: Донецько-Придніпровський, Південний, Південно-Західний, а рядок “Разом по району обслуговування залізницею” – виключити.

Таблиця 4 – Розрахунок густоти залізничної мережі по району, що обслуговується ... залізницею (залізницями)

Назва

адміністративно-територіальних

одиниць (областей)

Територія,

тис. км2

Експлуатаційна довжина залізниці в цілому й у тому числі по дирекціях, км

Густота

залізничних

ліній на 1000 км2

1

2

3

4

Разом по району, що обслуговується залізницею

По Україні в цілому

По СНД

Статистичні дані і розрахунки виконуються за допомогою довідників і даних таблиць додатків.

         Порядок розрахунку густоти розглянутий на умовному прикладі в таблиці 5.

Задача підготовчої роботи для складання таблиці полягає в розподілі залізниці по дирекціям і розподілі території району тяжіння між дирекціями. Роботу необхідно починати з нанесення на картосхему залізниці центрів дирекції дороги.

         При розподілі необхідно дотримуватися двох принципів:

1)  якщо два центри знаходяться на території однієї адміністративної одиниці, то мережа і територія між ними розподіляється порівну;

2)  якщо центри дирекцій знаходяться на території суміжних

адміністративних одиниць, то мережа розподіляється на границі територіальних одиниць (одиниці А і В), і тоді кожній суміжній дирекції належить цілком територія тієї адміністративної одиниці, яку він займає.

         Можливий ще один випадок, коли невелика ділянка залізниці чи однієї з її крайньої дирекції виходить за межі району тяжіння і попадає в тяжіння сусідньої залізниці (одиниця В). Якщо ділянки, що вийшли, незначні і ця суміжна адміністративна одиниця насичена власною транспортною мережею, то ця частина території в розрахунок не приймається. В інших випадках прилягаючу територію необхідно розподілити між суміжними залізницями (розглянутою і сусідньою), пропорційно їхній довжині (одиниця В розділ пунктиром). Отримані і такий спосіб дані зводять у таблицю 5.

         Таблиця 5 – Розрахунок густоти залізничної мережі (приклад умовний)