Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 11

Станція

Вид транспорту

Ввіз

Вивіз

Основні вантажі

район

Основні вантажі

район

1

2

3

4

5

6

Залізничний

Річковий

Морський

Трубопровідний

Автомобільний

Авіаційний

У таблиці 8 варто назвати найбільші станції відправлення і прибуття вантажів із вказівкою, у які райони вивозяться і з яких районів увозяться. Дані до таблиці 8 запозичають з довідникових посібників. При характеристиці всієї залізничної мережі України слід дані узагальнити і представити концентровано по усіх видах транспорту. Для заповнення таблиці беруть тільки основні вантажі.

         Характеристики транспортної мережі завершується побудовою картосхеми транспорту.

         Транспортна картосхема повинна містити схеми мереж усіх видів транспорту району (особливо чітко і детально – схему залізниць).

         На схему залізниці наносять великі залізничні вузли і станції; стикові пункти із сусідніми залізницями і від них невеликі ділянки суміжних залізниць (показуються іншим кольором із вказівкою назви); станції перевалки чи взаємодії з іншими видами транспорту; електрифіковані ділянки. У місцях стиків з іншими залізницями вказуються основні вантажі ввозу і вивозу (перелічуються праворуч по ходу руху вздовж залізничної колії).

         На схему автодоріг наносяться великі вузли; у місцях переходу за кордон розглянутого району вказують назву великого найближчого транспортного вузла, що з’єднується даною магістраллю. На схемі трубопроводів роздільно показують газо- і нафтопроводи, у місцях переходу за кордони розглянутого району вказується назва найближчого вузла, що з’єднується даним трубопроводом.

         На схему водного транспорту наносяться назви річок і водоймищ, виділяються судноплавні ділянки річок, позначаються найбільші річкові і морські порти, морські поромні залізничні переправи.

         Маршрути повітряного транспорту показуються прямими стрілками. У місцях переходу за кордон розглянутого району на трасах авіаліній указують назви міст, що з’єднуються; позначаються найбільші аеропорти.

         Висновок повинний містити висновки і рекомендації, які зроблені на підставі результатів, отриманих при виконанні роботи. Доцільно також викласти можливі шляхи оптимізації розміщення продуктивних сил у перспективі.

Пояснювальну записку оформляють у відповідності з рекомендаціями Методичного посібника з додержання вимог нормоконтролю у студенській навчальній звітності [13]. Зразки оформлення титульного і першого аркуша пояснювальної записки приведені відповідно в додатках А і Б. Аркуші оформляються чорною тушшю чи пастою. Написи на титульному аркуші виконуються креслярським шрифтом.

         У роботі оформляються дві картосхеми. Розтушовка (кольорове оформлення), умовні позначки і їхні розміри повинні відповідати загальним нормам (з підручників чи географічних атласів), власні умовні знаки неприпустимі. Написи на картосхемах виконуються креслярським шрифтом чорною і (при необхідності) кольоровою тушшю чи пастою.

         Для виконання картосхем можна використовувати контурні карти чи контури, скопійовані з географічних атласів. Картосхема повинна мати заголовок, що пояснює її зміст “Економіко-географічна характеристика району обслуговування залізницею (галузі господарства)” чи “Картосхема транспорту”.

         Текстовий матеріал варто систематизувати відповідно до прийнятої структури побудови контрольної роботи (див. розділ 1.2). Він повинен містити відповідні заголовки розділів і підрозділів (параграфів).

         Цитати, витримки з літературних джерел оформляють у такий спосіб: після лапок, що укладають прямий текст, у квадратних дужках [...], указується порядковий номер джерела, приведеного в розділі “Список літератури”, і номер сторінки, з якої узятий, приведений у роботі текст.