Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка"

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємством”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи з дисципліни

„Регіональна економіка”

для студентів спеціальностей

“Облік і аудит”, “Фінанси” і “Маркетинг”

усіх форм навчання

Харків 2007

         Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” протокол № 5   від 3 грудня 2007 р.

         Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси” і “Маркетинг”, що вивчають дисципліну “Регіональна економіка”, усіх форм навчання.

Укладачі:

к.е.н., доцент Ю.Т. Боровик,

к.е.н., асистент І.В. Токмакова

Рецензент:

д.е.н., проф. Дейнека О.Г.


ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

         Вступ

         1 Завдання на контрольну роботу

         1.1 Тематика контрольних робіт

         1.2 Структурна схема контрольної роботи

         2 Перелік питань дисципліни для виконання контрольної

             роботи

3 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та її 

   оформлення

         3 Вимоги до оформлення та захисту контрольної роботи

         Список літератури

         Додатки

ВСТУП

         Знання економічних, історичних, природних, національних і соціальних особливостей розвитку господарства регіонів України необхідно кожному студенту – економісту. Це набуває особливу актуальність в умовах ринкової економіки. Дисципліна “Регіональна економіка” дає теоретичну основу для раціонального розміщення як окремих галузей і транспортного комплексу, так і продуктивних сил України в цілому.

         Мета названої дисципліни:

-  вивчення й обґрунтування проблем розміщення продуктивних сил на території України;

-  розробка проблем територіального поділу праці між регіонами;

-  вивчення питань комплексного розвитку господарства адміністративно-територіальних утворень;

-  оцінка доцільності наближення виробництва до джерел сировини, паливно-енергетичних ресурсів і місць споживання готової продукції, а також роль транспорту в забезпеченні такого наближення;

-  розробка аспектів розміщення виробництва і транспорту з урахуванням спеціалізації праці в рамках СНД і країн далекого зарубіжжя;

-  наукові обґрунтування при виборі району і пункту будівництва підприємства, територіально-виробничого і промислового комплексів;

-  розробка концепцій охорони природи і раціонального природокористування в умовах функціонування промислового, сільськогосподарського і транспортного комплексів.

         Метою контрольної роботи є розкриття економіко-географічної специфіки теми (загальнотеоретичної, галузевої, регіональної), яке заключається в умінні показати головні умови і конкретні причини сформованого розміщення населення і трудових ресурсів, галузі народного господарства якого–небудь регіону чи визначеної залізниці.

Основні задачі виконання контрольної роботи полягають:

- в виявлені господарської своєрідністі досліджуваної соціально-економічної системи і розкритті закономірностей та особливостей її розвитку на основі засвоєння теоретичних положень;

- систематизації, закріпленні і розширенні теоретичних і практичних знань і вміння їх застосувати при виробленні конкретних рішень, зв’язаних з характеристикою транспортної мережі, розрахунком і обґрунтуванням густоти залізничної мережі по адміністративно-територіальних одиницях, визначенням структури основних вантажопотоків;

         - оцінці природних умов і природних ресурсів з погляду їхнього господарського використання. При цьому важливо звернути увагу на особливості їхнього розміщення, установити ступінь і рівень комплексності їхнього використання, оцінити доцільність збільшення обсягів споживання, відшукати оптимальні шляхи “наближення” їх до регіонів споживання;

-  оцінці екологічного навантаження території та надання  заходів і пропозицій щодо вирішення регіональних екологічних проблем.

 При виконанні контрольної роботи студенти вчаться самостійно підбирати необхідні для вивчення тем матеріали з відповідних джерел, глибоко вивчати, узагальнювати, систематизувати ці матеріали і на основі їхнього аналізу робити відповідні висновки; у визначеній послідовності викладати питання економіко-географічної характеристики якої-небудь галузі народного господарства.

При написанні контрольної роботи рекомендується використовувати матеріали і положення інших спеціальних дисциплін: економічної географії і географії транспорту, економічної теорії, історії народного господарства. Можна також використовувати деякі розділи дисциплін “Технологія галузей”, “Економічна історія”, ЗКЗ та інших, які вивчаються студентами економічного факультету на 1 курсі.

         Більшість рекомендацій і прийомів, які використовуються при написанні контрольної роботи, не втрачають свого значення при написанні курсових, наукових, студентських робіт з будь-якої дисципліни.

         Контрольна робота займає 30 балів у заліковому кредиті.

Похожие материалы

Информация о работе