Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економетрія", страница 9

,

де  - стандартна помилка оцінки параметра .

Якщо модель адекватна, то можна знаходити прогнозні значення залежної змінної увиходячи з побудованої моделі. При цьому можна отримувати два типи прогнозів: точкові та інтервальні. Точковий прогноз дає значення залежної змінної, наприклад,  для відповідного значення  з побудованої вибіркової моделі:

.

При цьому, виходячи з узагальненої моделі, дійсне значення у для відповідного значення  буде дорівнювати:

,

де  - значення випадкової величини, не спостережуваної для значення . Дійсне значення  знайти неможливо, можна лише оцінити його за допомогою прогнозу.

Отже, прогнозне значення  є оцінкою дійсного значення змінної . Таким чином, з вибіркової моделі легко можна знаходити будь-яке прогнозне значення. Зазначимо, що таке прогнозне значення буде точковим. Виходячи з отриманого точкового прогнозу можна побудувати інтервали довіри для дійсного значення залежної змінної. Такий інтервал довіри при заданому рівні значущості  для  буде знаходитись за формулою:

.

Ця формула дає інтервал довіри для дійсного окремого значення залежної змінної.

На практиці більш важлива побудова інтервалів довіри для математичного сподівання . В цьому разі формула дещо модифікується і має вигляд:

.

Приклад виконання завдання 3

Завдання 3 виконується за результатами завдання 2 з використанням розрахункових таблиць 9 і 10 для вибіркової економетричної моделі:

.

Для перевірки статистичної значущості параметрів вибіркової регресії a0 і a1 розрахуємо оцінку дисперсії залишків:

 ;   ;

А також оцінки дисперсій параметрів регресії:

 ;   .

Розрахуємо t-статистику для параметра a0

 і параметра a 1

.

Задаємо рівень значущості  (5%). Оскільки кількість спостережень 10, то кількість ступенів свободи відповідно дорівнює 8. За таблицею 12 розподілу Ст’юдента знаходимо  критичне значення з 8 ступенями свободи. Воно дорівнює .

Для параметра a 0 отримаємо , тобто t* потрапляє не в критичну зону і можна стверджувати, що з ймовірністю 0,95 оцінка параметра a0 є статистично незначущою. Тому приймається гіпотеза про .

Для параметра a1 отримаємо, що t* потрапляє в критичну зону і можна стверджувати, що з ймовірністю 0,95 оцінка параметра a1 є статистично значущою. Тому приймається гіпотеза про .

Побудуємо інтервали довіри для параметрів узагальненої регресійної моделі:

або .

або .

Тобто підтверджується гіпотеза про статистичну незначущість параметра , оскільки інтервал довіри для цього параметра включає нульове значення і треба оцінювати параметр моделі . Оскільки модель адекватна, то можна знаходити прогнозні значення, наприклад, для =16. Точковий прогноз дорівнює:

.

Виходячи з отриманого точкового прогнозу, побудуємо інтервал довіри для дійсного значення у:

 або .

Тобто    з ймовірністю 0,95.

Для математичного сподівання  інтервал довіри дорівнює

 або .

          Тобто з ймовірністю 0,95   .

Таблиця 12 – Розподіл Ст’юдента  ()

 або

0,10

0,05

0,025

0,01

0,005

0,20

0,10

0,050

0,02

0,010

1

3,078

6,314

12,706

31,821

63,657

2

1,886

2,920

4,303

6,965

9,925

3

1,638

2,353

3,182

4,541

5,841

4

1,533

2,132

2,776

3,747

4,604

5

1,476

2,015

2,571

3,365

4,032

6

1,440

1,943

2,227

3,143

3,707

7

1,415

1,895

2,365

2,998

3,499

8

1,397

1,860

2,306

2,896

3,355

9

1,383

1,833

2,262

2,821

3,250

10

1,372

1,812

2,228

2,764

3,169