Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економетрія", страница 4

Порядок проведення експертизи:

а) відбір експертів із числа осіб, компетентних у досліджуваній галузі;

б) ранжирування чинників експертами;

в) обробка інформації, отриманої від експертів;

г) перевірка узгодженості і вірогідності експертних оцінок;

д) використання результатів розрахунків при побудові економетричної моделі.

Приклад виконання завдання 1

Треба проранжирувати чинники, тобто розташувати їх в порядку зменшення сили їх впливу на значення показника ”текучість кадрів на підприємстві”. Експертам пропонується проранжирувати такі чинники :

Х1 - тривалість термінів одержання житла на підприємстві;

Х2 – низький рівень заробітної плати;

Х3 - незадоволеність характером виконуваної роботи;

Х4 - складність з улаштуванням дітей у дошкільні установи;

Х5 - відсутність можливості швидко і зручно добиратися до роботи.

Результати опитування експертів наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Результати опитування експертів

Чинники

Ранги, які присвоєні чинникам експертами

першим

другим

третім

четвертим

п’ятим

шостим

сьомим

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

При ранжируванні деякі чинники можуть одержати однаковий ранг, тому додатково для таких чинників експерту пропонують уточнити місця, які одержать ці чинники при загальному упорядкуванні всіх чинників у порядку убування рангів, тобто у порядку зменшення ступеня їх впливу на залежну змінну. При виконанні завдання місця чинників уточнюються студентом самостійно. В залежності від рангу і місця, які вони займають, чинники будуть мати ту або іншу вагу. В розрахунку приймається, що вага місця дорівнює його номеру, але для чинників, які мають однаковий ранг, вага рівняється середній арифметичній вазі відповідних місць.

Значення привласнених чинникам місць і ваги, а також результати обробки даних експертних оцінок наведені в таблиці 6.

Середнє значення суми рангів 105/5 = 21.

Для перевірки узгодженості думок експертів визначається коефіцієнт конкордації

,

де        S - сума квадратів відхилень;

  m - кількість експертів;

  n - кількість чинників;

  Tj - показник, що враховує збіг рангів і розраховується за формулою:


Таблиця 6 - Результати обробки експертних оцінок

Чинники

Експерти

Підсумкова вага

Відхилення суми від середнього значення

Квадрати відхилень

1

2

3

4

5

6

7

ранг

місце

вага

ранг

місце

вага

ранг

місце

вага

ранг

місце

вага

ранг

місце

вага

ранг

місце

вага

ранг

місце

вага

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Разом

15

15

15

15

15

15

15

105

0