Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економетрія"

Страницы работы

Содержание работы

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра ”ФІНАНСИ”

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни

”ЕКОНОМЕТРІЯ”

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Метою контрольної роботи є закріплення, поглиблення і контроль знань студентів з використання методів побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками; набуття навичок використання цих моделей в економічних дослідженнях.

Контрольна робота виконується на папері формату А4 з полями і пронумерованими сторінками. На титульному аркуші вказуються: назва дисципліни, факультет, курс, група, прізвище й ініціали, шифр студента.

Контрольна робота виконується акуратно і розбірливо, умови завдань переписуються. В кінці роботи приводиться список використаної літератури, ставиться дата і підпис.

Після рецензування робота повертається студенту з позначкою "до заліку" або "не зараховано".

Допущені помилки виправляються на окремих аркушах, уклеєних по тексту або в кінці роботи.

Контрольна робота містить 3 завдання.

Варіант обирається за останніми цифрами шифру студента.

Завдання можуть бути виконані вручну або із застосуванням ЕОМ за програмами, які розроблені на кафедрі "Фінанси". Введення даних для роботи програм здійснюється в діалоговому режимі.


ЗАВДАННЯ 1

1.1 Обрати з таблиці 1 назви 5-ти факторів, які ранжуються та впливають на собівартість вантажних перевезень, з таблиці 2 - результати опитування 7-ми експертів, які відносяться до варіанта завдання. Розташування лівого верхнього кута матриці оцінок експертів визначається двома останніми цифрами шифру студента. Починаючи з цього елемента з таблиці 2 обираються елементи п’яти рядків і семи стовпців матриці.

1.2 Скласти и обробити матрицю рангів.

1.3 Розрахувати коефіцієнт конкордації.

1.4 Встановити ступінь узгодженості і вірогідності думок експертів.

1.5 На базі результатів обробки матриці рангів побудувати діаграму зменшення впливу факторів і відкинути несуттєві фактори.

1.6 Інтерпретувати результат розв’язання задачі.

ЗАВДАННЯ 2

2.1 З таблиці 3 вибрати назви результуючого показника у і фактора х, а також дані десятьох спостережень, які відносяться до варіанта, що виконується. Назви  показників, які треба аналізувати, обираються за передостанньою цифрою шифру студента. Розташування в таблиці 3 даних першого спостереження визначається двома останніми цифрами шифру. Від цього елементу за відповідним рядком таблиці 3 послідовно обираються дані всіх десяти спостережень.

2.2 Знайти оцінки параметрів простої вибіркової лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів.

2.3 Розрахувати коефіцієнти кореляції та детермінації.

2.4 Перевірити модель на адекватність за F-критерієм Фішера.

ЗАВДАННЯ 3

3.1 Для моделі, розрахованої у завданні 2, перевірте на значущість параметри a0 i a1 за допомогою  t-тесту Ст’юдента.

3.2 Знайдіть інтервали довіри для параметрів  і  узагальненої регресійної моделі за t-розподілом Ст’юдента.

3.3 Побудуйте інтервал довіри для значення залежної змінної, яке прогнозується.


Таблиця 1 - Ранжуємі фактори

Передостання цифра шифру студента

0

X1

X2

X3

X4

X5

Питомий час ходу вантажного потягу по ділянці, хв.

Обернений розмір середньодинамічного навантаження на вісь навантаженого вагона

Еквівалентний ухил, що характеризує профіль ділянки, %

Рік, за який спостерігалися значення собівартості перевезень

Дільнична швидкість, км/год.

1

X1

X2

X3

X4

X5

Обернений розмір середньодинамічного навантаження на вісь навантаженого вагона

Еквівалентний ухил, що характеризує профіль ділянки, %

Витратна ставка на 1 локомотиво-год.

Витратна ставка на 1 локомотиво-км.

Витратна ставка на 1 кг палива або 1 кВт-год електроенергії

2

X1

X2

X3

X4

X5

Розміри пасажирського руху на ділянці, пари потягів

Еквівалентний ухил, що характеризує профіль ділянки, %

Витратна ставка на 1 локомотиво-год.

Витратна ставка на 1 локомотиво-км

Витратна ставка на 1 кг палива або 1 кВт-год електроенергії

3

X1

X2

X3

X4

X5

 Розміри пасажирського руху на ділянці, пари потягів

Розміри вантажного руху на ділянці, пари потягів

Питомий час руху вантажного потяга по ділянці, хв.

Обернений розмір середньодинамічного навантаження на вісь навантаженого вагона

Еквівалентний ухил, що характеризує профіль ділянки, %

4

X1

Х2

Х3

X4

X5

Розміри вантажного руху на ділянці, пари потягів

Експлуатаційний  ухил, %

Динамічне навантаження на вісь робочого вагона, т

Відсоток порожнього пробігу вагонів до загального

Дільнична швидкість, км/год.

5

X1

X2

X3

X4

X5

Витратна ставка на 1 локомотиво-год.

Витратна ставка на 1 локомотиво-км

Витратна ставка на 1 кг палива або 1 кВт-год електроенергії

Розміри руху пасажирських потягів, пари потягів

Розміри вантажного руху на ділянці, пари потягів

6

X1

X2

X3

X4

X5

Розміри пасажирського руху на ділянці, пари потягів.

Розміри вантажного руху на ділянці, пари потягів.

Питомий час ходу вантажного поїзда по ділянці, хв.

Витратна ставка на 1 локомотиво-год.

Відсоток порожнього пробігу вагонів до загального

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Эконометрика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
642 Kb
Скачали:
0