Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 3


15. Адміністративні витрати, За.в;

16.  Витрати на збут, Ззб;

17.  Інші операційні витрати, Зі.о;

Разом повна собівартість, Сп.

Статті витрат 1-14 – виробничу собівартість, 1-17 – повну собівартість продукції.

Для складання планових калькуляцій собівартості одиниці виробів необхідно попередньо розподілити непрямі витрати (статті 10, 12, 15) на конкретні види виробів. Витрати за статтями 12, 15 розподіляються на конкретні види виробів пропорційно основній заробітній платні виробничих робочих, а за статтею 10 – пропорційно витратам машинного часу.

Основна заробітна плата виробничих робочих визначається за формулою

                                          

де  - норма трудомісткості виготовлення виробу за і-тим розрядом робочого, нормо-год;

 - година тарифна ставка за і-тим розрядом робочого, грн.

Норма трудомісткості виготовлення виробу дана в завданні. Годинна тарифна ставка за і-тим розрядом робочого визначається за формулою:

,

де  - тарифний коефіцієнт за i-тим розрядом  (табл. 1.2);

 - годинна тарифна ставка робочого верстатника 1-го розряду, грн. (дана в завданні).

Розрахунок основної заробітної плати виробничих робочих зручно зробити в табличній формі (табл. 1.3).

Таблиця 1.2 – Тарифна сітка

Група робітників

Розряд робітників

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти для робітників ІІ групи, що зайняті на верстатних роботах

1,0

1,08

1,20

1,35

1,52

1,78

Таблиця 1.3 - Розрахунок основної заробітної плати виробничих робочих.

Найменування виробу

Розряд

Трудомісткість,

нормо-год.

Годинна тарифна ставка, грн.

Основна заробітна плата, грн.

(гр. 3х4)

А

1

2

3

4

5

6

Разом

В

1

2

3

4

5

6

Разом

Всього

Річні загальновиробничі витрати розподіляються на одиницю конкретного виробу j-го найменування таким чином:

,                                      

де  - річний обсяг виготовлення виробу за j-тим найменуванням;

 - річні загальновиробничі витрати, грн.;

 - витрата основної заробітної плати виробничих робочих для виготовлення одиниці виробу за j-тим найменуванням.

Річні адміністративні витрати розподіляються на одиницю конкретного виробу за j-тим найменуванням таким чином:

                                      

де  - річні адміністративні витрати, грн.

Річні витрати на утримання та експлуатацію устаткування складаються  з:

а) амортизаційних відрахувань технологічного устаткування:

                                           

де  - середньорічна залишкова вартість технологічного устаткування, грн.;

 - середньорічна норма амортизаційних відрахувань з устаткування, %;

б) витрати на утримання та експлуатацію устаткування (без амортизаційних відрахувань):

                    

де  - норма машинного часу на виготовлення виробу за j-тим найменуванням, маш.-год.;

 - витрати на утримання та експлуатацію устаткування (без амортизаційних відрахувань) на 1 годину роботи, грн.;

 - річний обсяг виготовлення виробу за j-тим найменуванням, шт.

Таким чином:

                                          

Розподіл цих витрат на одиницю конкретного виробу j-го найменування здійснюється пропорційно витратам машинного часу, таким чином:

                    

Розрахункові формули для визначення витрат на одиницю виробу за статтями калькуляції наведені у таблиці 1.4.

В розрахунках собівартості необхідно врахувати, що прямі річні витрати в одиниці виробу визначаються:

,

де  - річні витрати, грн.;

 - річний обсяг виготовлення виробу, одиниці.

Таблиця 1.4 – Розрахункові формули для визначення витрат за статтями калькуляції.