Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 16

Показник

Станція обслуговування

Всього

Рафінадна

Змагайлівка

Заводська

Річний обсяг робіт, тис. ткм

1109,9

2855,6

15920,6

Структура річного обсягу перевезень, %

Річні витрати на перевезення, тис. грн.

Витратна ставка на 1 ткм, грн.

Примітка: річний обсяг перевезень помножити на коефіцієнт варіанту

Перелік рекомендованої літератури

1.  «Про транспорт» Закон України від 10 листопада 1999 р.// Відомості Верховної Ради України . – 1994. - № 51. – 446 с.

2.  “Про залізничний транспорт” Закон України від 4 червня 1996 р. // Голос України. - 13 серпня 1996 р. - № 169.

3.  "Про Антимонопольний комітет України" Закон України.

4.  Господарчий кодекс України від 16 січня 2003 р. - № 436.

5.  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» Закон України від 16 липня 1999 р. - № 996.

6.  “Про господарські товариства” Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576.

7.  “Про ціни і ціноутворення” Закон України від 03 грудня 1990 р. - № 507.

8.  “Про оподаткування прибутку підприємств” Закон України від 22 червня 1997 р. - № 283.

9.  “Про оплату праці” Закон України від 24 березня 1995 р. - № 108.

10. «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

11. «Питання Державної інспекції по контролю за цінами» Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. - № 1819.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено Міністерством фінансів України від

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено Міністерством фінансів України від

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено Міністерством фінансів України від

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено Міністерством фінансів України від

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  14«Оренда» Затверджено Міністерством фінансів України від

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Міністерством фінансів України від 25 листопада 1999р. №290.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено Міністерством фінансів України від 31 грудня 1999р. №318.

19. Экономика предприятия. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-718 с.

20. Экономика и организация промышленного транспорта. Под. ред. Н.П. Журавлева, М. 2001.

21. Перепелюк А.В., Бондаренко В.О., Мироненко Л.А. Экономика промышленного транспорта. М.: Высшая школа, 1987. 336 с.

22. Перепелюк А.В. Себестоимость перевозок на промышленном железнодорожном транспорте М., Транспорт, 1981. 200 с.

23. Перепелюк А.В., Хорунжий А.С. Экономика промышленного транспорта металлургии. М.: Металлургия, 1982. 192 с.

24. Дмитриев В.А., Земинов В.И., Шишков А.Д. Экономика промышленного железнодорожного транспорта. М.: Транспорт, 1989. 360 с

25. Губенко В.К., Парунакян В.Е. Загальний курс промислового транспорту: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1993. – 232 с.

26. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. Для вузов ж.-д. трансп. / Под общ. ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. – М.: УМК МПС России, 2001. – 600 с.

27. Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту: Навчальний посібник. – Ніжин: 2006. – 232с.

28. Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорожных перевозок. М: МИИТ, 1997. - 68 с.

29. Шульга А.М., Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорожных перевозок: Учебник для вузов ж. - д. трансп. – М: Транспорт, 1985. - 279 с.

30. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. №47.

31. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. №65.

32. Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України. Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.08.2007 р. №417-Ц.