Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 8

Методичні вказівки до вирішення задачі 8

          1) Аналіз співвідношення можливостей і загроз виконується за формою таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Оцінка зовнішніх можливостей і загроз підприємства „Промінь”

Зовнішні можливості (М)

Зовнішні загрози (З)

Фактори

Мі

РМі

Мі * РМі

Фактори

Зі

РЗі

Зі * РЗі

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Разом

М

Разом

З

          До граф “Фактори” відповідних частин таблиці попарно вносяться можливості і загрози, наведені у вихідних даних задачі.

Студент самостійно визначає 1) оцінки (Мі, Зі) та 2) ймовірності (РМі, РЗі) наведених факторів, враховуючи сучасні умови господарювання, що склалися в Україні.

а) Для кожного з п’яти факторів за 10 – бальною шкалою вибирається певна оцінка, якою вимірюється ступінь важливості факторів : Мі та Зі для можливостей і загроз відповідно, де і – номер фактора. При цьому необхідно виконувати умову, що Мі = Зі . Тобто, якщо студент оцінив залежність діяльності підприємства від фактора “зростання ділової активності в країні” в 2 бали, то фактор “зниження ділової активності в країні” має значення для підприємства, оцінене теж в 2 бали.

б) Для кожної пари можливостей і загроз визначаються ймовірності Рм і  та  Рз і  , таким чином, щоб дотримувалася  умова Рм і  +  Рз і  = 1. Тобто, якщо студент оцінив ймовірність реалізації можливості “зростання ділової активності в країні” коефіцієнтом 0,7 (70 % зі 100 %, що відбудеться саме зростання ділової активності), то ймовірність появи загрози “зниження ділової активності в країні” повинна дорівнювати 0,3 (0,7 + 0,3 = 1).

Далі необхідно розрахувати загальні значення оцінок можливостей (М) і загроз (З) і порівняти їх між собою.

Загальна оцінка можливостей і загроз розраховується за формулами (8.1), (8.2) :

М = ∑Мі  * РМі;  З = ∑ Зі * РЗі ,      і = 1,2,...,5.          (8.1); (8.2)

2) Звичайна оцінка конкурентної сили підприємства „Промінь” визначається як сума балів ( ∑Сі ) за всіма видами факторів, вибраними для аналізу. Порівняння звичайної оцінки конкурентної сили заданого підприємства зі звичайними оцінка конкурентної сили інших підприємств галузі дає можливість визначити, яку позицію на ринку займає задане підприємство (є лідером, належить до ведучих підприємств, займає середню позицію, не є конкурентоспроможним).

Для визначення співвідношення слабих і сильних сторін підприємства використовується показник абсолютної конкурентної сили (Сабс).  Якщо Сабс > 0, то переважають сильні сторони підприємства (С>Cл). Якщо Сабс < 0, то переважають слабкі сторони підприємства (Сл > С).

Абсолютна конкурентна сила (Сабс) підприємства визначається за формулою (8.3):

               n

С абс = ∑ (Сі  - мах СКіj ),    j = 1,2,...,m,                                             (8.3)

                і=1

де Сі  - оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для підприємства, що досліджується;

СКіj  - оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для j-го конкурента;

n – кількість факторів, вибраних для аналізу;