Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 6

Зовнішні можливості (М)

Зовнішні загрози (З)

Фактори

Мі

РМі

Мі * РМі

Фактори

Зі

РЗі

Зі * РЗі

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Разом

М

Разом

З

          До граф “Фактори” відповідних частин таблиці попарно вносяться можливості і загрози, наведені у вихідних даних задачі.

Студент самостійно визначає 1) оцінки (Мі, Зі) та 2) ймовірності (РМі, РЗі) наведених факторів, враховуючи сучасні умови господарювання, що склалися в Україні.

1) Для кожного з п’яти факторів за 10 – бальною шкалою вибирається певна оцінка, якою вимірюється ступінь важливості факторів : Мі та Зі для можливостей і загроз відповідно, де і – номер фактора. При цьому необхідно виконувати умову, що Мі = Зі . Тобто, якщо студент оцінив залежність діяльності підприємства від фактора “зростання ділової активності в країні” в 2 бали, то фактор “зниження ділової активності в країні” має значення для підприємства, оцінене теж в 2 бали.

2) Для кожної пари можливостей і загроз визначаються ймовірності Рм і  та  Рз і  , таким чином, щоб дотримувалася  умова Рм і  +  Рз і  = 1. Тобто, якщо студент оцінив ймовірність реалізації можливості “зростання ділової активності в країні” коефіцієнтом 0,7 (70 % зі 100 %, що відбудеться саме зростання ділової активності), то ймовірність появи загрози “зниження ділової активності в країні” повинна дорівнювати 0,3 (0,7 + 0,3 = 1).

Далі необхідно розрахувати загальні значення оцінок можливостей (М) і загроз (З) і порівняти їх між собою, щоб остаточно визначити позицію підприємства в матриці SWOT.

Загальна оцінка можливостей і загроз розраховується за    формулами (6.1), (6.2):

М = ∑Мі  * РМі ;       З = ∑ Зі * РЗі ;      і = 1,2,...,5.                (6.1), (6.2)

          Для проведення позиціювання будується матриця SWOT за такою формою:

Можливості

(М > З)

Загрози

(З > М)

Сильні сторони

(С > Cл)

Поле 1

Поле 2

Слабкі сторони

(Сл > С)

Поле 3

Поле 4

          Визначивши співвідношення можливостей і загроз, а також маючи співвідношення сильних і слабих сторін підприємства (вихідні дані), студент заштриховує відповідне поле матриці і робить висновки щодо рекомендованої стратегії.

Задача 7

Проаналізуйте звичайну і абсолютну конкурентну силу компанії „Поліграфсервіс”, яка спеціалізується на виробництві комерційної друкованої продукції, використовуючи дані, наведені в таблиці 7.1. Визначте співвідношення сильних і слабих сторін компанії. Проведіть позиціювання в матриці SWOT, враховуючи, що загрози зовнішнього середовища перевищують можливості.

Таблиця 7.1

Визначення звичайної і абсолютної конкурентної сили компанії

№ за/п

Фактор

Оцінка (0...10 балів)

СК1

СК2

СК3

СК4

„Поліграфсервіс”

Сі

Сі – мах СКіj

1.

Прибутковість

4

6

5

7

8

2.

Репутація (імідж)

5

7

5

6

7

3.

Продуктивність

5

7

6

8

8

4.

Продукція

5

5

6

7

4

5

Фінансові ресурси

5

5

6

7

6

6.

Виробничі потужності, будівлі і споруди

6

8

6

9

7

7.

Дослідження і впровадження новинок

6

8

8

7

5

8.

Організація фірми

6

5

4

6

7

9.

Трудові ресурси

4

6

7

8

9

10.

Соціальна відповідальність

7

5

8

10

6

Конкурентна сила

Сабс