Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 4

Таблиця 2.3

Профіль середовища.

Фактор середовища

Важливість для галузі

А

Вплив на підприємство,

В

Спрямованість впливу,

С

Ступінь важливості

D = А*В*С

1.

2.

3.

:

Методичні вказівки до вирішення задачі 3

Для заповнення таблиць 3.1 і 3.2 необхідно з таблиці 1.2 (задача 1) всі можливості (загрози) записати у відповідні поля матриці можливостей (матриці загроз), враховуючи внутрішній стан підприємства (таблиця 1.1, задача 1). Наприклад, така загроза, як "Підвищення тарифів на енергоносії" може мати для підприємства наслідки критичного стану, оскільки на ньому використовується обладнання великої енергомісткості. Ймовірність реалізації загрози - висока*. Тому загрозу "Підвищення тарифів на енергоносії" необхідно вписати в поле 2 матриці загроз.

*Примітка. Для визначення ймовірності використання можливості або реалізації загрози необхідно використовувати поточну ситуацію, що склалася в Україні та за її межами.

Для складання профілю середовища (таблиця 3.3) необхідно внести у графу „Фактор середовища”, можливості, що потрапили на поля 1,2,4 матриці можливостей (таблиця 3.1), які мають велике значення для підприємства і їх потрібно обов’язково використати, а також загрози, що потрапили на поля 1,2,5 матриці загроз (таблиця 3.2) та є дуже небезпечними для підприємства. Таким чином, максимальна кількість факторів, що потраплять до профілю середовища дорівнює шести (якщо всі відповідні поля матриць заповнені).

Кожному фактору середовища, що потрапили до таблиці 3.3, експертним шляхом (тобто , на думку студента) дається оцінка:

1.  важливості для галузі (А) за шкалою: 3 – велика, 2 – середня; 1 – слабка;

2.  впливу на підприємство (В) за шкалою 3 – відчутний; 2 – середній; 1 – слабкий; 0 – відсутність впливу;

3.  спрямованість впливу (С) за шкалою: (+1) – позитивний; (-1) – негативний.

За результатами інтегральних оцінок ступеня важливості факторів для підприємства (D) робляться висновки щодо рекомендованої стратегії подальшого розвитку підприємства. Рекомендована стратегія базується на тому факторі можливості чи загрози, який має найбільше значення  показника D за модулем.

Задача 4

Використовуючи інформацію про зовнішнє середовище машинобудівного підприємства (таблиця 4.1), визначте вплив факторів макросередовища на це підприємство. Запропонуйте у вигляді висновків конкретні дії підприємства, виходячи із впливу наведених факторів.


Таблиця 4.1

Фактори макросередовища підприємства.

Група факторів

Фактор

Вплив

1. Розвиток економіки

1.1 Інфляція

1.2 Зростання безробіття

1.3 Дефіцит державного бюджету

1.4 Встановлення високих податкових ставок

1.5 Лібералізація зовнішньо-економічних зв’язків

1.6 Повне підвищення рівня освіти

1.7 НТП у сфері виробництва

2. Державне регулюван-ня економіки

2.1 Недосконала законо-давча база

2.2 Антимонопольна по-літика

2.3 Регулювання експор-ту – імпорту

2.4 Соціальний захист споживачів

3. Природне середовище

3.1 Географічне поло-ження

3.2 Географічні ринки збуту

4. Випадок

4.1 Стихійні лиха, війна

4.2 Винахід товарів - субститутів

Методичні вказівки до вирішення задачі 4

Для вирішення задачі необхідно до графи "Вплив" вписати, які наслідки може мати той чи інший фактор для підприємства, виходячи з поточної ситуації, що склалася в Україні та за її межами.