Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 3

Аспект середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Виробництво

Можливість економії на масштабах

Застарілі виробничі потужності, високозатратні технології

2. Фінансовий стан

Відсутність заборгованості по кредитам

 Низька рентабельність власного капіталу

3. Маркетинг

Різноманітність і якість асортименту виробів

Низький рівень передпродажного і післяпродажного обслуговування клієнтів

4. Кадри

Систематична робота по підвищенню кваліфікації кадрів

Недосконала система оплати і стимулювання праці

5. Організація

Раціональна організаційна структура підприємства

Неефективний менеджмент

Таблиця 2.2

Загрози та можливості  зовнішнього середовища.

Можливості

Загрози

1. Підвищення купівельної здатності населення

1. Нестабільність грошової одиниці

2. Підвищення митних бар’єрів для імпортних товарів

2. Підвищення податкового тиску

3. Розвиток інформаційних технологій

3. Зростання залежності від інновацій

4. Зростання інтересів споживачів до товарів підприємства

4. Підвищення конкуренції в галузі

5. Підвищення культурно-освітнього рівня населення

5. Зменшення народжуваності


Методичні вказівки до вирішення задач 1-2

Матриця SWOT будується за такою формою:

Можливості:

1.

2.

3. ...

Загрози:

1.

2.

3. ...

Сильні сторони:

1.

2.

3. ...

Поле 1

Поле 2

Слабкі сторони:

1.

2.

3. ....

Поле 3

Поле 4

  До граф "сильні сторони" і "слабкі сторони" підприємства з таблиці 1.1 (або таблиці 2.1 в залежності від варіанту) заносяться відповідні данні внутрішніх умов діяльності підприємства, а до граф "можливості" і "загрози" з таблиці 1.2, або таблиці 2.2, заносяться відповідні дані зовнішніх умов. На перетині граф (поле 1,2,3,4) вписується рекомендована стратегія в залежності від комбінації внутрішніх і зовнішніх факторів (поле 1 - сильні сторони/можливості; поле 2 - сильні сторони/загрози; поле 3 - слабкі сторони/можливості; поле 4 - слабкі сторони/загрози).

Наприклад (за даними задачі 1):

Можливості:

1.

2.

3. ...

Загрози:

1. Підвищення тарифів на енергоносії.

2. Високі податки

3. ...

Сильні сторони:

1.

2.

3. ...

Слабкі сторони:

1. Велика енергомісткість обладнання.

2. Невисока фондовіддача

3. ....

Рекомендована стратегія:

Перепрофілювання або реінвестування коштів в іншу галузь, що не потребує використання обладнання з високою енергомісткістю, або згортання бізнесу.

Аналогічно заповнюються інші поля.


Задача 3

Використовуючи вихідні дані задачі 1 (таблиці 1.1,1.2),  побудуйте матриці можливостей за формою таблиці 3.1 і загроз (таблиця 3.2) та складіть профіль зовнішнього середовища (таблиця 3.3). Зробіть висновки щодо рекомендованої стратегії підприємства.

Таблиця 2.1

Матриця можливостей

Ймовірність використання можливості

Вплив

Сильний

Помірний

Слабкий

Висока

Поле 1 (високої ймовірності та сильного впливу)

Поле 2

Поле 3

Середня

Поле 4

Поле 5

Поле 6

Низька

Поле 7

Поле 8

Поле 9

Таблиця 2.2

Матриця загроз

Ймовірність реалізації загрози

 Можливі наслідки

Руйнування

Критичний стан

Важкий стан

„Легкі удари”

Висока

Поле 1 (високої ймовірності та руйнування)

Поле 2

Поле 3

Поле 4

Середня

Поле 5

Поле 6

Поле 7

Поле 8

Низька

Поле 9

Поле 10

Поле 11

Поле 12