Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 2

Назва теми

Джерело для підготовки

21. Модель розробки стратегії бізнесу М.Портера

6,9,10,12,15

22. Конкурентне середовище та його вплив на формування базових стратегій конкурентоспроможності підприємств.

4,9,10,12,15

23. Типи функціональних стратегій, їх загальна характеристика .

3,5,7,8,9,12,14,15

 24. Організація процесу розробки функціональної стратегії.

8,9,12,13,15

25. Стратегічні альтернативи та умови реалізації стратегії.

2,7,9,12,13,15

26. Застосування експертних методів у стратегічному виборі.

2,7,9,12,15

27. Управління стратегічними змінами на підприємстві.

2,12,13,15

28. Організаційна структура підприємства як об’єкт стратегічних змін.

2,5,9,12,13,15

29. Завдання стратегічного контролю та оцінка виконання стратегії.

7,9,11,12,15

30. Проблеми та перспективи розвитку стратегічного управління на підприємствах України.

9,11,12,15

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача 1

Використовуючи інформацію про сильні та слабкі сторони, можливості та загрози приладобудівного підприємства, наведену в таблицях 1.1, 1.2, побудуйте матрицю SWOT із зазначенням полів (запропонуйте стратегії для кожного поля).

Таблиця 1.1

Сильні та слабкі сторони діяльності підприємства.

Аспект середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Виробництво

Низькі витрати на одиницю продукції

Велика енергомісткість обладнання

2. Фінансовий стан

Незалежність від зовнішніх джерел фінансування

 Наявність на балансі неприбуткових підприємств соціальної сфери.

3. Маркетинг

Цінові переваги на зовнішньому ринку та монополія (на окремі товари) на внутрішньому

Дефіцит коштів для вивчення та дослідження ринку


Продовження табл. 1.1

Аспект середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

4. Конкурентний потенціал

 Наявність творчої активності персоналу

Невисока фондовіддача

5. Екологічність виробництва

Зменшення обсягів викидів у повітря

Збільшення обсягів стічних вод

6. Кадри

Компетентність персоналу

Висока плинність кадрів серед найбільш кваліфікованої та працездатної частини персоналу

7. Конкуренто-спроможність продукції

На внутрішньому і зовнішньому ринках певні види продукції досить конкурентоспроможні

Порівняно із зарубіжними аналогами окремі види продукції неконкуренто-спроможні

Таблиця 1.2

Загрози та можливості  зовнішнього середовища.

Можливості

Загрози

1. Курс політики уряду на розвиток ринкових відносин

1. Нестабільність в економіці.

2. Невисока конкуренція за певними видами продукції

2. Високі податки

3. Зростання грошових доходів населення

3. Підвищення тарифів на енергоносії.

4. Зростання ділової активності в країні

4. Зниження митних бар’єрів для імпортних товарів

5. Стабільний та зростаючий попит на продукцію приладобудування

5. Підвищення ставок за кредит

6. Дефіцит державного бюджету

Задача 2

Використовуючи інформацію про сильні та слабкі сторони, можливості та загрози підприємства електротехнічної галузі, наведену в таблицях 2.1, 2.2, побудуйте матрицю SWOT із зазначенням полів (запропонуйте стратегії для кожного поля).


Таблиця 2.1

Сильні та слабкі сторони діяльності підприємства.