Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 10

 Необхідно за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ) визначити позиції секторів бізнесу компанії „Мрія” і розробити оптимальну стратегію розвитку компанії, враховуючи як перспективи кожного підрозділу, так і необхідність оптимізації господарського портфелю.

Методичні вказівки до вирішення задач 9-10

Модель БКГ являє собою матрицю розміром 2 х 2, на полях якої сектори бізнесу зображуються колами з центрами на перетині координат, що утворюються відповідними темпами зростання ринку і величинами відносної частки підприємства на відповідному ринку.

По осі ординат (ось Y) відкладається значення темпів зростання галузі (ринку), що відповідає досліджуваному секторові бізнесу (темпи зростання ринку наведені в таблиці вихідних даних). По осі абсцис (ось Х) відкладаються конкурентні позиції підприємства (частка ринку)  у даному бізнесу у вигляді відношення обсягу продажу підприємства у цьому секторі бізнеса до обсягу продажу найбільшого конкурента (необхідно визначити і записати в таблицю у відповідну графу). Кожне коло, нанесене на матрицю, відображає лише один сектор бізнесу, а величина кола пропорційна загальному обсягу всього ринку (враховується не тільки обсяг продажу досліджуваного підприємства, а  і його конкурентів). Наприклад:

Темп росту

20%

             "Важкі діти"                      "Зірки"

 

10%

           "Собаки"                            "Дійні корови"

 


0%                                                                                                Частка

       0,1                                       1                                          10     ринку
Список літератури

1.  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / перевод с англ. Под ред. Ю.И.Каптуревского.- СПБ. : Издательство „Питер”,1999.

2.  Ансофф И. Стратегическое управление.-М.: Экономика, 1989.

3.  Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ, 2000.

4.  Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий. - Харьков.: Основа , 1995.

5.  Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия. Учебник для вузов.- Харьков.: ООО„Олант”, 2002.

6.  Карлоф Б. Деловая стратегия : Перевод с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В. Припискова. - М.: Экономика, 1991.

7.  Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственая политика / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1982.

8.  Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Прогресс, 1991.

9.  Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000.

10. Портер М. Стратегія конкуренції / Перевод  з англійського А. Олійника

11. Редченко К. І.  Стратегічний аналіз у бізнесі : Навчальний посібник : Видання 2-ге доповнене - Львів: "Навч-ний світ-2000"; Альтаір-2002, 2003.

12. Соболев Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А. Стратегія предприятия и стратегический менеджмент: Учебн пособие – Х:ООО "Олант" , 2002.

13. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искуство разработки и реализиции стратегии: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

14. Экономическая стратегия фирмы / Под ред А.Г. Градова- СПб.: Спец лит., 1995 (перевид. в 2000, 2001).

15. Статті в періодичних виданнях: "Российский экономический журнал", "Фінанси України", "Економіка України", "Проблеми теорії та практики управління", "Финансовая газета", "Бізнес інформ", "Економіка. Фінанси . Право.".