Методика факторного аналізу. Сутність та види факторного аналізу. Етапи факторного аналізу. Класифікація факторів, страница 7

Розмір впливу факторів на результат буде залежати від порядку підстановки факторів. Доведемо це на прикладі.

Нехай необхідно оцінити як вплинули на зміну середньорічного фонду оплати праці такі фактори як середньоспискова чисельність працівників та середньомісячна заробітна плата.

Таблиця 3 — Аналіз оплати праці

Назва  показника

Умовне позначення

Значення

Абсолютна зміна (+,—)

Базовий рік

Звітній рік

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

100

110

+ 10

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Зпл

250

270

+ 20

Середньорічний фонд оплати праці, тис. грн.

ФОП

300

356,4

56,4

Модель аналізу показника:

         (8)

Застосуємо метод абсолютних різниць та два варіанти оцінки. У першому спочатку оцінимо вплив чисельності, а потім — заробітної плати. У другому варіанті — навпаки.

Перший варіант.

Вплив зміни чисельності працівників:

 тис. грн.

Вплив зміни середньої заробітної плати:

 тис. грн.

перевірка:

 тис. грн.

Другий варіант.

Вплив зміни середньої заробітної плати:

 тис. грн.

Вплив зміни чисельності працівників:

 тис. грн.

Перевірка:

 тис. грн.

Таким чином ми бачимо, що обидва варіанти розрахунку дають вірну перевірку, але, як ми і стверджували, при різному порядку оцінки факторів маємо різні результати цієї оцінки.

Для того, щоб усунути неточність розрахунків застосовують економіко-математичні методи аналізу такі як інтегральний та логаріфмічний.

Розв'яжемо попереднє завдання із застосуванням логаріфмічного методу. Скористуємось формулою (8). Тоді маємо:

 тис. грн.

 тис. грн.

Перевірка

тис. грн.

Використання методів факторного аналізу у зворотному аналізі

№ 1

Визначити, як зміниться величина матеріальних витрат на виробництво продукції, якщо при незмінній матеріаломісткості продукції МЕ=10,2 грн/виріб обсяг виробництва зросте на 10 %. Обсяг випуску у базовому періоді складає 1200 одиниць продукції.

Рішення

МВ = МЕ * Q

Q' = Q0 * IQ = 1200 *1,1 = 1320

MBQ = Q * MB0 = (1320-1200)*10,2 = 1224 грн.

Відносна зміна витрат

  або 110 %

Витрати зростуть на 1224 грн. або 10 %.

№ 2

Як зміниться фонд оплати праці при незмінній чисельності Ч=1400 осіб, якщо рівень середньої заробітної плати зросте на 45 грн. У базовому періоді середня заробітна плата – 210 грн.

Рішення

ФОП = З/пл *Ч;       ФОПЗ/пл = З/пл *Ч0 = 45 * 1400 = 63 тис. грн.

, або 121,4 %

зростання ФОП на 63 тис. грн., або на 21,4%.

Застосування індексного методу у зворотному факторному аналізі

Визначити відносну зміну матеріальних витрат, якщо:

  МЕ = 10 %                       ІМЗ = ІМЕ * ІV

 


  Q = 20 %                           IМЗ = (1 + 0,1) * (1 + 0,2) = 1,32.

Визначити відносну зміну ФОП, якшо:

  З/пл = 25 %                       ІФОП = ІЧЗ/пл = 1,25 * 0,8 = 1

 


  Ч = 20 %.

Визначити відносну та абсолютну зміну собівартості, якщо:

Стаття витрат         план                              І          факт

МЗ                                     50                43                1,1               55

ОП                                     30                25,8             1,2               36

Відрах.                              11,25           9,677           1,2               13,5

Аморт.                                         10                8,6               1,0                    10

Пр.                                     15                12,9             1,2               18

                                    116,25                                                  132,5

С = 132,5 – 116,25 = 16,25

С = 132,5:116,25 = 1,1397  14%.