Методика факторного аналізу. Сутність та види факторного аналізу. Етапи факторного аналізу. Класифікація факторів, страница 3

Прийом елімінування застосовується в таких методах, як метод ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць, метод  переліченого плану, метод структурних змін, метод пайової участі, метод коректувань.

Недолік прийому і відповідних методів у тім, що вони спотворюють  дійсність, тому що в реальності усі фактори діють одночасно. Цього недоліку позбавлений інтегральний  і логарифмічний спосіб, що побудований на іншому принципі.

          Порядок оцінки факторів із застосуванням методів елімінування:

1)  першими оцінюються кількісні фактори, другими оцінюються фактори структури (якщо вони є), третіми оцінюються якісні фактори.

2)  Якщо в аналізованій формулі кілька кількісних чи якісних факторів , то порядок оцінки визначається:

a)  по важливості показника

b)  по складності показника (першими аналізуються більш складні показники, а потім більш прості)

Методи елімінування

Метод ланцюгових підстановок – це універсальний метод, застосовується для всіх типів моделей.

Приклад:

Нехай мається результативний показник П, що залежить від факторних a, b і с. Форма взаємозв'язку мультиплікативна . Нехай а – кількісний фактор, b – фактор структури, с – якісний фактор.

Постановка задачі факторного аналізу: необхідно визначити абсолютну зміну аналізованого результативного показника в звітному періоді в порівнянні з базовим під впливом відповідних факторів.

Введемо умовні позначки:

 - значення показника за базовий чи плановий період

          (ф) - значення показника у фактичному періоді

           - абсолютна зміна показника

 - відносна зміна показника

Абсолютна зміна аналізованого показника за рахунок відповідних факторів:

    

Таблиця 3.2  – Розрахунок впливу факторів на результат методом ланцюгових підстановок

№ підстановки

Фактори

Розрахунок впливу факторів

а

b

c

0

1

2

3

Перевірка

Правило для методу ланцюгових підстановок:

Для того, щоб визначити вплив відповідного фактора на результативний показник необхідно з наступної підстановки відняти попередню. Підстановка – це умовна величина, у якій значення аналізованого показника береться по факту, а значення інших факторів беруться за планом (за базовим періодом), якщо вплив цих факторів ще не проаналізовано, і по факту, якщо значення цих показників вже проаналізовано.

Прийом абсолютних різниць – застосовується тільки для моделей мультиплікативного виду, є наслідком з методу ланцюгових підстановок.

Виведемо відповідні формули:

Правило: для того, щоб визначити абсолютну зміну результативного показника під вплива факторного необхідно абсолютну зміну аналізованого фактора помножити на значення інших факторних показників: планові, якщо ці фактори ще не аналізувалися, і фактичні, якщо ці фактори вже проаналізовані.

Метод відносних різниць

Цей метод можливо застосувати для моделей мультиплікативного, кратного та змішаного типу (виду П = (а – в)с).

Принцип цього методу полягає у тому, що для визначення впливу факторів на результативний показник використовують не абсолютні значення факторних показників, а їх відносні значення, що значно скорочує обсяг розрахунків, порівняно з методом ланцюгових підстав. Принцип застосування методу єдиний для    моделей усіх типів, але правила його застосування для моделей різних типів відрізняються.

Застосування методу відносних різниць для моделей мультиплікативного типу

Виведемо формулу методу відносних різниць з формули методу ланцюгових підстав (таблиця         )