Методика факторного аналізу. Сутність та види факторного аналізу. Етапи факторного аналізу. Класифікація факторів, страница 2

          Але перш, ніж застосувати прийоми моделювання та методи факторного аналізу необхідно знати які існують типи моделей.

Типи факторних моделей

Адитивні моделі – це моделі у яких результативний показник являє собою алгебраїчну суму факторних:

П = а + в – с                                              ( 1 )

          Наприклад:

С = МВ + ОП + ВОn + Ам + Ін                   ( 2 )

          Де С – повна собівартість

               МВ – матеріальні витрати

               ОП – витрати на оплату праці

               ВОn – відрахування по оплаті праці

               Ам – амортизація

               Ін – інші витрати.

2 Мультиплікативні моделі – це моделі у яких результативний показник – являє собою добуток факторів:

П = авс                                          (3)

          Наприклад:

                                    (4)

          де Q – обсяг випуску товарної продукції

               - середня за період вартість основних виробничих фондів

              ФО – фондовіддача основних виробничих фондів

3 Кратні моделі – це моделі у яких результативний показник являє собою результат ділення факторних:

                                                 (5)

          Наприклад:

                                      (6)

          де МО – матеріаловіддача

               МВ – матеріальні витрати на випуск продукції

2  Змішані моделі – моделі у яких застосовуються усі арифметичні дії.

          Наприклад:

          де Rв – рентабельність виробництва

               Пзв – прибуток від звичайної діяльності

               ОБ – вартість обігових коштів

Прийоми моделювання

Розширення факторної моделі

Прийом застосовують для моделей кратного типу для цього чисельник та знаменник вихідної формули домножують на один й той же показник.

Наприклад, є вихідна формула рентабельність активів (RQ):

                         ( 7  )

Домножуєм чисельник та знаменник на показник виручки від продаж (В):

             (   8 )

          З формул (    ) ми маємо нову залежність. Оскільки:

          де Rпродаж – рентабельність продаж

               Коб а – коефіцієнт обіговості активів

          (11)

          Тобто, ми отримали нову залежність, яка більш докладно з економічної точки зору описує зв'язок між результативним показником та факторними, ніж вихідна модель.

Скорочення факторної моделі

Прийом застосовують для моделей кратного типу для цього чисельник та знаменник ділять на один й той же показник.

Наприклад, фондовіддачу можливо визначити за формулою:

                     (12)

Розділимо чисельник та знаменник на показник середньоспискової чисельності персоналу – Ч:

                    (13)

Оскільки:

де Пт – продуктивність праці

    ФВ – фондоозброєність

Маємо нову залежність, яка більш докладно описує зв'язок між показниками, ніж вихідна модель:

                        (14)

Розкладання факторної моделі

Прийом застосовують для моделей усіх типів, для цього фактори, які входять у базову модель представляють у вигляді суми або добутку інших більш простих факторів.

Наприклад,

де З1 грн – витрати на 1 гривню товарної продукції

 - матеріальні витрати на 1 гривню товарної продукції

 - витрати на оплату праці та відрахування, які приходяться на 1 гривню товарної продукції.

5 Методи факторного аналізу, засновані на прийомі елімінування

Елімінування означає виключення, тобто при визначенні впливу визначеного фактора на результативний показник виключають вплив інших факторів. Це відбувається шляхом фіксування усіх факторів крім досліджуваного на одному рівні – базовому (плановому) чи фактичному. Досліджуваний фактор при цьому береться як той, що змінюється.