Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 31

Розрахунок ставки дисконтування. Ставка дисконтування - ставка приведення майбутніх грошових потоків до їхньої сьогоднішньої вартості. Внаслідок ризику, пов'язаного з одержанням майбутніх доходів, ставка дисконтування повинна перевищувати безризикову ставку й забезпечувати премії за всі види ризиків, сполучених з інвестуванням в оцінювану компанію. Вона дорівнює сумі безризикової ставки та премії за ризик. Ставка дисконтування є функцією ризику і розраховується як сума всіх ризиків, властивих кожному конкретному об'єкту нерухомості. Безризикова ставка – це ставка доходу, що характеризується практичною відсутністю ризику й високим ступенем ліквідності. Премія за ризик розраховується як сума всіх значень ризиків, властивих даному об'єкту.

При використанні даного методу розраховуються такі види доходу від об'єкта:

-  потенційний валовий доход;

-  дійсний валовий доход;

-  чистий операційний доход;

-  грошовий потік до сплати податків;

-  грошовий потік після сплати податків.

Остаточний розрахунок вартості об'єкта нерухомості методом дисконтування грошових потоків робиться за формулою:

                             ,                     (5.3)

де PV - поточна вартість об'єкта;

Ct – грошовий потік періоду t;

I - ставка дисконтування грошового потоку періоду t;

R - вартість реверсії;

N - тривалість прогнозного періоду, років.

Вартість реверсії повинна бути продисконтована (за фактом останнього прогнозного року) і додана до суми поточних вартостей грошових потоків.

Остаточна вартість об'єкта нерухомості буде дорівнюватиме сумі поточної вартості прогнозованих грошових потоків і поточної вартості реверсії або залишкової вартості.

На практиці відбувається така ситуація: інвестор не вкладе в підприємство суму, більшу, ніж вартість майбутніх доходів від експлуатації даного підприємства, а власник підприємства не продасть свій бізнес за ціною, що нижче сукупної поточної вартості майбутніх потоків доходів. У результаті формується ринкова вартість підприємства, що дорівнює поточним вартостям майбутніх доходів.

Оскільки головною умовою застосування методу дисконтування грошових потоків є наявність у підприємства доходу, то для оцінки кризових підприємств цей метод можна використовувати з певною часткою умовності. Для підприємств, що знаходяться на стадії кризи, вартість, певна відповідно до цього методу, буде швидше за все негативна.

Для антикризового керування цей метод має важливе значення з метою визначення варіантів сценарію розвитку підприємства, тому що при їхньому виборі необхідно зупинитися на тім, що найбільш реалістичний, найменш ризикований, може бути реалізований у найкоротший термін.

Для цього робиться розрахунок вартості підприємства за методом дисконтування грошових потоків.

Витратний підхідприпускає оцінку вартості об'єкта на основі визначення витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта, з урахуванням його зношування. За допомогою цього підходу можна оцінити не тільки об'єкт нерухомості - будинок, підприємство й т.д., але й будь-яке навіть унікальне встаткування.

При витратному підході найчастіше використовують не ціни аналогів (не завжди можна довідатися ціну аналога, та й аналоги є не на все), а нормативні витрати і прибуток. Таким чином, виходить не ринкова ціна об'єкта, а так звана вартість об'єкта з обмеженим ринком.

При оцінці машин та устаткування витратними методами, особливо при визначенні вартості відтворення, необхідно враховувати всю сукупність витрат, пов'язаних із придбанням й установкою відповідного встаткування.

Але цей підхід в оцінці бізнесу розглядає вартість підприємства з погляду понесених витрат або, інакше кажучи, вкладених у нього засобів. Слід зазначити що, найчастіше ціна, отримана цим методом, не відбиває потенціал компанії і його реальну вартість. Досить часто ринкова вартість компанії значно перевищує його вартість, розраховану наприклад, методом чистих активів. Балансова вартість через різні причини (інфляції  та ін.) часто не відповідає ринковій вартості.