Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 29

Важливе місце в процедурі ліквідації займає черговість задоволення вимог кредиторів.

У першу чергу задовольняються:

-  вимоги, забезпечені заставою (частина боргів, що може бути погашена за рахунок продажу закладеного майна, залишок боргів,  погашається потім);

-  вимоги щодо виплати заборгованості по заробітній платі;

-  витрати, пов'язані з виробництвом у справі про банкрутство в господарському суді й роботою ліквідаційної комісії та  ін.

По-друге, задовольняються борги перед працівниками підприємства-банкрута.

По-трєтє, задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

По-четверте, задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.

Далі задовольняються інші вимоги.

5.2.7. Оцінка вартості майна підприємства

Антикризове керуваннямає на увазі:

1.  Превентивні запобіжні заходи щодо кризи і наступного за нею банкрутства.

2.  Досудову санацію.

3.  Екстрені заходи щодо усунення вже виниклої на підприємстві кризової ситуації у рамках процедури банкрутства.

Для проведення ефективної антикризової політики антикризовий керуючий у першу чергу повинен визначити вартість підприємства, неважливо, знаходиться воно в кризі або тільки прогнозує її, а також постійно стежити за її подальшою зміною для визначення ефективності застосовуваних інструментів керування.

Оцінюючи ринкову вартість підприємства, можна з досить високим ступенем точності визначити, наскільки успішно воно у своїй діяльності. Збільшення ринкової вартості підприємства означає, що підприємство знаходиться у стадії зростання, розвивається виробництво, розширюється збутова мережа, підприємство освоює нові ринки збуту. Зниження ринкової вартості підприємства показує неблагополучний стан справ (передкризовий стан, банкрутство). У зв'язку із цим прийняття правильних управлінських рішень неможливо без інформації про вартість бізнесу.

Ціль оцінки підприємства при проведенні антикризового керування – це одержання інформації про реальну вартість підприємства, динаміку вартості підприємства для орієнтації управлінського процесу на реалізацію антикризових заходів.

Функції вартісної оцінки:

-оцінка підприємства за динамікою показує ефективність антикризових заходів;

-оцінка вартості підприємства, що опинилося у складному фінансовому становищі, дуже важлива для прийняття рішень і визначення послідовності дій;

-при проведенні процедури банкрутства служить базою для проведення розрахунків із кредиторами

Таким чином, оцінка вартості є невід'ємним елементом системи антикризового керування. Тому необхідно розбиратися в основних методах і підходах до оцінки вартості підприємства, знати законодавчу базу у сфері оцінної діяльності для здійснення ефективного керівництва підприємством в умовах кризової економіки.

Оцінка майна підприємств базується, як правило, на використанні трьох основних підходів:

-  витратного (наприклад,  облікові методи оцінки -  28%);

-  прибуткового (наприклад, метод дисконтування грошових потоків - 31%, метод капіталізації доходів -17%);

-  порівняльного (наприклад, метод ринку капіталу - 9%, метод угод -8%, метод галузевих коефіцієнтів - 5%).

Оцінка майна підприємства з метою антикризового керування припускає розрахунок різних видів вартості: ринкової, вартості при існуючому використанні, ліквідаційної й утилізаційної, інвестиційної та ін. Таким чином, той самий об'єкт у конкретний момент часу може бути оцінений по-різному і мати різну вартість. Балансова вартість (на основі даних балансу) не показує реальної вартості підприємства (або окремих активів) на ринку і не може використовуватися як критерій ефективності антикризового керування. Розраховувати вартість відтворення або вартість заміщення недоцільно, тому що основною метою антикризового керування є ефективне керування вже наявним бізнесом, а не організацією нового. Утилізаційна вартість — вартість утилізованих активів підприємства, які повністю втратили свою первісну корисність внаслідок повного зношування. Даний вид вартості вкрай рідко застосовується антикризовими керуючими в процесі роботи на кризових підприємствах, тому що вона використовується  для визначення ціни реалізації повністю зношеного встаткування. Застосування порівняльного підходу неможливо через відсутність інформації про аналогічні підприємства. Прибутковий підхід теж не завжди можна застосувати, бо якщо підприємство знаходиться у режимі скороченого відтворення або в його відношенні здійснюється процедура спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього керування, то вартість діючого підприємства може бути розрахована лише з деяких часток умовності, оскільки прибутковий підхід застосовується при наявності доходу.